Trwa ładowanie...
Notowania
BOGDANKA: strona spółki
17.11.2022, 14:13

LWB Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) przekazuje treść udzielonych odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, które Spółka otrzymała w dniu 3.11.2022 r.:
Pytanie 1: Jaka była średnia cena sprzedaży jednej tony węgla energetycznego przez LW Bogdanka (w zł oraz w przeliczeniu na USD) w Ill kwartale 2022 roku? Odpowiedź 1: Spółka nie podaje cen sprzedawanego węgla do informacji publicznej. Wyniki negocjacji z głównymi kontrahentami są publikowane w drodze raportów bieżących. W 2022 r. o zmianach w kontraktach długoterminowych Spółka informowała raportami nr 6/2022 z dnia 26.05.2022 r., nr 11/2022 z dnia 15.06.2022 r. Pytanie 2: O jaką kwotę Spółka podniosła cenę sprzedaży węgla w III kwartale 2022 roku względem ceny sprzedaży węgla w I kwartale 2022 roku Odpowiedź 2: Spółka nie podaje cen sprzedawanego węgla do informacji publicznej. Wyniki negocjacji z głównymi kontrahentami są publikowane w drodze raportów bieżących. W 2022 r. o zmianach w kontraktach długoterminowych Spółka informowała raportami nr 6/2022 z dnia 26.05.2022 r., nr 11/2022 z dnia 15.06.2022 r. Spółka publikuje również regularnie informacje o przychodach i realizowanej produkcji w raportach okresowych. Pytanie 3: W oparciu o jakie dane i czynniki Spółka ustala aktualnie ceny sprzedaży węgla? Odpowiedź 3: Spółka ustala ceny w kontraktach według przeprowadzonych negocjacji dla okresów rocznych (z uwzględnieniem warunków rynkowych) z odbiorcą lub w wyniku działania formuł cenowych, które wyznaczają ceny dla okresów rocznych. W związku z tym warunki rynkowe (ich zmiana) wpływają na zmianę cen w kontraktach z opóźnieniem. Przy ustalaniu cen w negocjacjach lub do formuł cenowych uwzględnianych jest szereg czynników rynkowych, w tym m.in. notowania indeksu PSCMI1. Posiadane przez LW Bogdanka kontrakty mają charakter wieloletni (o długich okresach wypowiedzenia, z ustaleniem cen na okres roczny) i zabezpieczają obie strony kontraktu przed gwałtownymi zmianami na rynku, których wpływ jest amortyzowany m.in. poprzez opóźnienie czasowe dające możliwość dostosowania działania stron do zmienionych warunków rynkowych. Pytanie 4 i 5: Czy Zarząd LW Bogdanka podjął działania zmierzające do podniesienia cen sprzedaży węgla energetycznego, aby były zbliżone do ww. poziomu cen rynkowych? Jeśli tak to uprzejmie prosimy o wskazanie jakie to były działania i kiedy można spodziewać się ich efektów? Czy Zarząd LW Bogdanka zamierza podjąć działania zmierzające do podniesienia cen sprzedaży węgla energetycznego, aby były zbliżone do ww. poziomu rynkowego? Jeśli tak, uprzejmie prosimy o wskazania jakie działania zostaną podjęte? Odpowiedź 4 i 5: Zarząd Spółki podjął działania w celu zmiany cen sprzedawanego węgla w okresie 2022 roku i przeprowadzał wielokrotnie, od pierwszych miesięcy roku 2022, cykle renegocjacji cen dostaw kontraktowych praktycznie z wszystkimi odbiorcami węgla, na co wskazuje uzyskany wzrost cen sprzedaży 3Q2022/3Q2021 (o ok. 20%). W dalszym ciągu w IV kwartale 2022 r. dokonywana jest rewizja cen w zakresie dostaw roku 2022 jak i ustalenie cen dostaw na rok 2023. Ceny w kontraktach w roku 2023 oraz formuły cenowe, będą uwzględniały wpływ aktualnych zmian cenowych zachodzących na rynku węgla. W 2022 r. o zmianach w kontraktach długoterminowych Spółka informowała raportami nr 6/2022 z dnia 26.05.2022 r., nr 11/2022 z dnia 15.06.2022 r. Pytanie 6: Czy w związku ze zwiększonym popytem na węgiel w roku 2021 Zarząd LW Bogdanka podjął działania związane ze zwiększeniem zdolności wydobycia węgla przez Spółkę? Jeśli tak, w jakim okresie i do jakiego rocznego poziomu (w mln/ton) planowane jest zwiększenie wydobycia węgla? Odpowiedź 6: Zakładany przez Spółkę poziom wydobycia w perspektywie średnioterminowej wynika z harmonogramu eksploatacji i planu robót przygotowawczych i jest skorelowany ze strategią Spółki przyjętą w grudniu 2020 rok. Nie jest możliwe doraźne zwiększenie poziomu wydobycia w krótkim okresie czasu. Zmiany wydobycia w poszczególnych latach (od 9,0 – do 9,9 mln ton) wynikają przede wszystkim z jakości eksploatowanego złoża (tzw. uzysku węgla handlowego) oraz koncentracji wydobycia (liczby czynnych ścian). Istotny wzrost zdolności produkcyjnych zakładu górniczego byłby możliwy dopiero po realizacji wieloletnich inwestycji w budowę nowego pola wydobywczego Ludwin (złoże Ostrów) wraz z budową nowego szybu materiałowo zjazdowego oraz infrastrukturą powierzchniową, przy jednoczesnym przystosowaniu do wydobycia urobku istniejącego szybu wentylacyjnego 1.5 w polu Nadrybie a także modernizacją i rozbudową ZPMW. Pytanie 7: Jaka jest maksymalna roczna wydajność wszystkich szybów wydobywczych w kopalni LW Bogdanka, uwzględniając wszystkie pola wydobywcze, tj.: Bogdanka, Nadrybie i Stefanów? Odpowiedź 7: Maksymalna roczna zdolność wydobywcza szybów wydobywczych (LW Bogdanka posiada dwa szyby wydobywcze) uzależniona jest od liczby dni wydobywczych w roku. Ilość dni wydobywczych wynoszącą ok. 300 w roku (po 20 h/dobę) ograniczają: system i organizacja pracy oraz warunki techniczne i prawne związane z eksploatacją szybów i urządzeń wydobywczych. Szczytowe sumaryczne dzienne wydobycie urobku węglowego pozwala na produkcję węgla handlowego na poziomie ok. 32- 34 tys. ton na dobę. Pytanie 8: Ile maksymalnie węgla energetycznego typu groszek i orzech, uwzględniając posiadaną infrastrukturę techniczną, może wyprodukować w okresie jednego roku LW Bogdanka? Odpowiedź 8: Ze względu na własności fizykochemiczne węgla LW Bogdanka jest producentem przede wszystkim miałów węglowych na potrzeby energetyki zawodowej. Bazując na danych historycznych - maksymalny poziom produkcji sortymentów, innych niż miały węglowe, wynosił około 3% i był uwarunkowany zarówno popytem jak też jakością eksploatowanego złoża. Istotne zwiększenie produkcji sortymentów średnich (groszek, orzech) powyżej 5% produkcji nie jest możliwe. Należy także wskazać, że produkcję i sprzedaż sortymentów grubych i średnich, mających zastosowanie w instalacjach indywidualnych ograniczają właściwe przepisy jakościowe dla paliw stałych, w tym przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (obecnie - czasowe odstąpienie od wymagań) oraz uchwały antysmogowe sejmików wojewódzkich. Pytanie 9: Jakie maksymalne zdolności przeróbki węgla w milionach ton rocznie posiadają obecnie Zakłady Przeróbki Mechanicznej Węgla Spółki? Odpowiedź 9: Maksymalna zdolność przerobu Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla jest dostosowana do zdolności wydobywczej zakładu górniczego, zależy ona również od jakości urobku i wymagań dla produktu końcowego. Niższa jakość urobku i wyższa wymagana jakość produktu końcowego obniżają zdolność przerobu zakładu. Pytanie 10: Na jakim etapie są prace i postępy dotyczące uwolnienia strugu i wydobycia z zaciśniętej ściany 3/VII/385? Czy rozpoczęcie wydobycia na początku 2023 roku z tego obszaru jest realne? Czy wydobycie węgla z ww. obszaru zmieni plan produkcyjny na 2023 rok? Odpowiedź 10: Prace przebiegają zgodnie z opracowanym i przyjętym harmonogramem, aktualnie drążony jest chodnik pomocniczy i prowadzone są prace przygotowawcze poprzedzające zasadniczy etap uwalniania kompleksu ścianowego (strug jest jednym z elementów). Według przyjętego harmonogramu, drążenie chodnika pomocniczego, ma zakończyć się na przełomie listopada i grudnia br. Rozpoczęcie wydobycia z tej ściany przewidziane jest na drugi kwartał 2023 roku. Zgodnie z opublikowanym w dniu 27 września 2022 roku raportem bieżącym nr 21/2022 plan na 2023 r. wynosi ok. 8,3 mln ton węgla handlowego. Pytanie 11: Jakie inwestycje dotyczące zwiększenia zdolności wydobycia i przeróbki węgla, za wyjątkiem rozszerzenia obszaru górniczego „Puchaczów IV" o część obszaru K-3 oraz Rozbudowy Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, Spółka zrealizowała w okresie od 2009 do roku 2022? Odpowiedź 11: Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Spółkę w raportach okresowych oraz raportach bieżących, kluczowe inwestycje realizowane w latach 2009-2012, których celem było zwiększenie i utrzymanie potencjału wydobywczego to: -budowa szybu wydobywczo-wentylacyjnego 2.1 w Stefanowie (zakończenie w 2012 roku); - modernizacja układu napędowego maszyny wyciągowej 1.3; - zakup kompleksów ścianowych: kompleks strugowy-1 (2009-2011), kompleks strugowy-2 (2011-2013), kompleks strugowy-3 (2014), kompleks kombajnowy 5(2020), kompleks kombajnowy-6 (2021); - zakup kombajnu chodnikowego typu DH; - zakup przenośników odstawy głównej dostosowanych do prędkości pracy – 4,4 m/s; - budowa centralnej klimatyzacji w polu Bogdanka i w polu Stefanów; - koncesje: Ludwin (złoże Ostrów), K-6 i K-7 oraz uzyskanie koncesji na rozpoznanie na obszar „Orzechów” i „Łaszczów” jako potencjalny obszary eksploatacji; - systemy predykcyjne (ABB Ability) dla kompleksów ścianowych, przodkowych i przenośników taśmowych; - wydobycie – wyrobiska udostępniające dla nowych ścian wydobywczych w polu Cyców i Ostrów; - eksploatacja ścian o dużych długościach np. 1/II/382 dł. 372m i ścian o wybiegach powyżej 7km (ść. 1/VIII/391); - prowadzenie projektów dotyczących utrzymania chodników przyścianowych za postępem ściany w korzystnych warunkach górniczo-geologicznych (szybsze udostępnianie kolejnych ścian). Pytanie 12: Czy LW Bogdanka rozpoczęta prace poszukiwawcze złóż węgla w związku z udzieloną koncesją Łaszczów 13/2021/p6 ? Jeśli tak, w jakich terminach Spółka przewiduje otrzymanie pierwszych wyników prac poszukiwawczych? Ile otworów wiertniczych jest planowanych na ww. obszarze? Odpowiedź 12: Prace poszukiwawcze w związku z koncesją Łaszczów 13/2021 Spółka rozpoczęła w październiku 2022 r. Aktualnie prowadzone prace obejmują wiercenie rdzeniowe dwóch z trzech zaplanowanych otworów. Zgodnie z założeniami Spółki, pierwsze udokumentowane wyniki powinny być gotowe w pierwszej połowie 2023 r. Pytanie 13: Czy Zarząd LW Bogdanka zamierza podjąć: działania inwestycyjne w celu rozpoczęcia wydobycia węgla z posiadanej od lat koncesji Ostrów 6/2017 w obszarze Ludwin? Jak może zwiększyć się wolumen roczny wydobycia w LW Bogdanka w przypadku rozpoczęcia wydobycia węgla na ww. obszarze? Odpowiedź 13: Spółka rozpoczęła wydobycie węgla z posiadanej koncesji Ostrów w OG Ludwin. Pierwsza ściana 1/II/382 została uruchomiona w listopadzie 2021 r., z której uzyskano wydobycie na poziomie ok. 1, 8 mln ton węgla handlowego. Aktualnie, od października 2022, w biegu jest ściana 2/II/382. Uruchomienie produkcji w złożu Ostrów nie wiąże się ze zwiększeniem rocznego wolumenu wydobycia przez zakład górniczy. Eksploatacja w OG Ludwin prowadzona jest z wykorzystaniem infrastruktury powierzchniowej zlokalizowanej w Bogdance. Pytanie 14: Czy Zarząd LW Bogdanka przewiduje możliwość samodzielnego zgromadzenia niezbędnych środków finansowych do przeprowadzenia inwestycji w rozwój kopalni, min. na potrzeby wydobycia węgla ze złoża K-6-K-7? Jeśli nie, jakie sposoby pozyskania środków na inwestycje w rozwój kopalni rozważa Zarząd Spółki? Odpowiedź 14: Zgodnie z przyjętym w Strategii modelem finansowym Spółka zakłada, że zaplanowane inwestycje finansowane będą ze środków własnych Spółki. Pytanie 15: W jakich terminach Zarząd Spółki planuje rozpoczęcie wydobycia węgla w obszarze K¬-6-K-7, biorąc pod uwagę, że Spółka posiada niezbędną infrastrukturę do wydobycia węgla w obszarze Pola Stefanów, zlokalizowanym w odległości kilkuset metrów od obszaru K-6-K-7? Odpowiedź 15: Aktualnie trwają prace udostępniające złoże K-6-K-7. Zgodnie z przyjętymi założeniami, wejście wyrobiskiem w OG Cyców planowane jest do końca listopada 2022. Rozcinka parceli obejmującej złoże K-6-7 planowana jest do końca 2024 roku, po czym zakładane jest uruchomienie pierwszej ściany wydobywczej. Pytanie 16 i 17: Czy Zarząd LW Bogdanka, uwzględniając okoliczność, iż Inwestycje LW Bogdanka zostały zrealizowane, m.in. dzięki środkom finansowym pozyskanym w drodze emisji akcji LW Bogdanka oraz dzięki debiutowi na Giełdzie Papierów Wartościowych, podtrzymuje zadeklarowaną w swojej strategii opublikowanej w Raporcie 37/2020 politykę dywidendową oraz promowaną przez Skarb Państwa Politykę akcjonariatu obywatelskiego? Czy Zarząd LW Bogdanka podtrzymuje deklarację przekazaną w Raporcie nr 37/2020, tj. zamiar pozostania spółką dywidendową na wskazanym w Raporcie nr 37/2020 poziomie? Odpowiedź 16 i 17: Zgodnie z przyjętą i obowiązującą Strategią rozwoju LW Bogdanka S.A., której kluczowe elementy zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w perspektywie średnio i długoterminowej LW Bogdanka chce pozostać Spółką dywidendową, a zamiarem Zarządu LW Bogdanka SA jest wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Dywidendy będą wypłacane zgodnie z decyzjami Walnego Zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty