Trwa ładowanie...
Notowania
PANOVA: strona spółki
18.11.2022, 16:39

NVA Korekta raportu okresowego za III kwartał roku 2022

Zarząd P.A. NOVA SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w opublikowanym przez Spółkę w dniu 17 listopada 2022 r. śródrocznym skróconym skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2022 roku wystąpiła pomyłka w prezentacji części odroczonej podatku dochodowego.
Pomyłka wynika z błędnego zaprezentowania wyliczonego podatku odroczonego od transakcji sprzedaży nieruchomości dokonanej przez Emitenta z podmiotami powiązanymi, w związku z realizowanym projektem budowlano-deweloperskim w Kłodzku. W związku z powyższym Emitent dokonał zmiany pozycji podatku odroczonego w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów o wartość 1.918 tys. PLN. Tym samym zwiększeniu uległ wynik netto oraz pozycja Aktywów z tytułu odroczonego podatku w Sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Zmiany te wpłynęły na konieczność dokonania korekt niektórych pozycji w Sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz Sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. W załączniku zaprezentowano tabele z danymi, które uległy zmianie w podziale: jak było i jak powinno być po korekcie. Jednocześnie Spółka informuje, że w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości skorygowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 uwzględniające ww. korekty. Podstawa prawna: RMF GPW §15 ust. 4

Załączniki

Inne komunikaty