Trwa ładowanie...
Notowania

PRT Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2022 z dnia 11.10.2022 r. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21.11.2022 r., podpisał umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”), w postępowaniu dotyczącym zamówienia pod nazwą „Dostawa umundurowania dla funkcjonariuszy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w latach 2022-2024".
Wartość zamówienia realizowanego dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wynosi: 1 771 070,00 netto, 2 178 416,10 brutto. Termin realizacji zamówienia wynosi 29 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania wartości Umowy w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze. W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych: 1) w przypadku zwłoki w danej Dostawie (danym Zamówieniu) – karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto danej nieterminowej Dostawy (nieterminowego Zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) w przypadku nienależytego wykonania danej Dostawy (danego Zamówienia) lub realizacji innych obowiązków Wykonawcy niezgodnie z Umową – karę umowną w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc) za każdy przypadek nienależytego wykonania danej Dostawy lub realizację innych obowiązków Wykonawcy niezgodnie z Umową; 3) w przypadku zwłoki w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji – karę umowną w wysokości 2 % wartości netto elementów Dostawy podlegających naprawie lub wymianie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 4) w przypadku naruszenia obowiązków o których mowa w § 3 ust. 6 Umowy w postaci braku rozładunku i wniesienia danej partii przedmiotu Dostawy do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego – karę umowną w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 5) w przypadku naruszenia obowiązków dotyczących dostarczenia Zamawiającemu oświadczeń wykonawcy i podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto; 6) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia netto. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 20 % wynagrodzenia netto. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości pełnej szkody. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, według własnego wyboru, w następujących przypadkach: 1) zwłoki wykonawcy z dostawą; 2) wykonywania przez wykonawcę umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, mimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu; 3) co najmniej czterokrotne nieterminowe zrealizowanie dostawy; 4) nastąpienie istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy lub dalsze jej wykonywanie może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 5) dojdzie do zmiany lub wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei; 6) niezapewnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gdy okaże się niemożliwym skorzystanie z uprawnień odnoszących się do zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy stanowi gwarancja bankowa w wysokości 3% wynagrodzenia brutto. Warunki umowy zawarte przez Spółkę nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków w umowach tego rodzaju.

Inne komunikaty