Trwa ładowanie...
Notowania
GRUPAREC: strona spółki
29.12.2022, 14:24

GRC Zawarcie przez spółki zależne istotnych umów z Centrum Utylizacji Opon S.A.

Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, że powziął informację o zawarciu w dniu 28 grudnia 2022 r. umów o świadczenie usług logistycznych i odzysku zużytych opon pomiędzy Centrum Utylizacji Opon S.A. („CUO”) a spółkami zależnymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta („Grupa”) - Recykl Organizacja Odzysku S.A. oraz Reco-Trans Sp. z o.o.
Umowy zawarto na lata 2023-2025. Szacowana łączna wartość obu umów w okresie ich obowiązywania wynosi ok. 28 mln zł. Przedmiotem umów jest prowadzenie na rzecz CUO odbioru odpadów poużytkowych powstałych z opon z punktów odbioru wskazanych za pośrednictwem systemu internetowego eCUO lub bezpośrednio przez CUO oraz ich segregacja, magazynowanie oraz przewóz do należących do Emitenta punktów odzysku i recyklingu, gdzie zostaną przeprowadzone procesy odzysku i recyklingu. Ponadto Recykl Organizacja Odzysku S.A. zawarła z Centrum Utylizacji Opon S.A. Aneks do Umowy z dnia 18 grudnia 2019 r. na Zbiórkę i Odzysk Opon Ponadgabarytowych oraz Aneks do Umowy z dnia 18 grudnia 2019 r. o Odzysk i Recykling Zużytych Opon. Realizacja postanowień zaktualizowanych umów przewidziana jest w okresie 01.01.2023-31.12.2023 r. Łączna szacowana wartość umów zawartych z CUO w roku 2023 roku wyniesie o ok. 10 % więcej niż w poprzednim roku obrotowym. Strony określiły wolumen opon na rok 2023 na 28.000 ton. W kolejnych latach Strony będą uzgadniać warunki związane z ilością odbieranych opon i ceną usług w aneksach do zawartych umów. Realizacja wskazanych umów oraz aneksów pozwali na pokrycie do 20% zapotrzebowania Grupy w surowiec w postaci odpadów zużytych opon. W pozostałym zakresie, Grupa Emitenta zapewnia dostęp do niezbędnego dla realizacji strategii Grupy wolumenu odpadów poprzez własną sieć zbiórki oraz import odpadów i strzępów z zagranicy. Emitent uznał informację o zawarciu wymienionych wyżej kontraktów, stanowiących kontynuację wieloletniej współpracy spółek z Grupy Emitenta z Centrum Utylizacji Opon S.A. za informację poufną, z uwagi na ich wpływ na realizację przez Grupę założonej strategii biznesowej.

Inne komunikaty