Trwa ładowanie...
Notowania
IDMSA: strona spółki
4.01.2023, 10:02

IDM Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023

Zarząd IDM S.A. (dalej: IDMSA lub Spółka) stosownie do treści § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r., sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy, w których przekazane zostaną raporty okresowe w roku obrotowym 2023:
1) raport roczny za rok 2022 – 24.04.2023 r. 2) raport kwartalny za I kwartał 2023 r. - 15.05.2023 r. 3) raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 15.09.2023 r. 4) raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 20.11.2023 r. Korzystając z możliwości określonych w § 79. ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał 2023 r.

Inne komunikaty