Trwa ładowanie...
Notowania
TESGAS: strona spółki
4.01.2023, 12:36

TSG Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent), na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) (Rozporządzenie), podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023 w następujących terminach:
Jednostkowy raport roczny TESGAS S.A. za rok obrotowy 2022 – 28.04.2023 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2022 – 28.04.2023 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2023 – 12.05.2023 Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023 – 31.08.2023 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2023 – 10.11.2023 Jednocześnie Emitent, oświadcza, że: - na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową. - na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu sprawozdań oraz skróconą informacja dodatkową. - na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 oraz za II kwartał roku obrotowego 2023. Podstawa prawna: § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty