Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MXP przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej

Zarząd Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 5 stycznia 2023 roku otrzymał wycenę niezależnego rzeczoznawcy majątkowego dotyczącą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Olszewskiego, o nabyciu którego Spółka informowała w raportach bieżących ESPI nr 22/2020 z dnia 16.11.2020 r. oraz nr 4/2021 z dnia 11.03.2021 r., które to aktywa są zaklasyfikowane jako nieruchomości inwestycyjne w sprawozdaniach finansowych Spółki. Zgodnie z wyceną wartość powyższych nieruchomości została przeszacowana do wartości godziwej, a zysk z przeszacowania wyniósł 760 100,- złotych. Zysk z przeszacowania wartości tych nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej zostanie wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

Inne komunikaty