Trwa ładowanie...
Notowania
CFSA: strona spółki
13.01.2023, 20:42

CFS Zawarcie umowy cesji wierzytelności

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 w sprawie wygrania przetargu na zakup wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipotecznie, Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 stycznia 2023 r. Emitent zawarł z instytucją, która działała na rynku finansowym („Cedentem”) umowę cesji ww. wierzytelności.
Zapłata ceny za portfel wierzytelności w kwocie 5 860 000,00 zł netto została dokonana przez Spółkę w całości, a przeniesienie na Spółkę własności ww. portfela wierzytelności, w tym roszczeń o zaległe odsetki i koszty, nastąpiło z dniem zawarcia umowy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Umowa nie zawiera kar umownych, a pozostałe jej postanowienia nie odbiegają od standardowych warunków dla tego rodzaju umów. Pomiędzy Spółką, a Cedentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę i Cedentem nie ma powiązań osobowych oraz kapitałowych. Niniejsza informacja została uznana za informację poufną ze względu na wartość przedmiotowej transakcji.

Inne komunikaty