Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CFSA: strona spółki
2.04.2024, 17:14

CFS Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

W ślad za raportem bieżącym nr 6/2024 z dnia 20 marca 2024 r. w przedmiocie rekomendacji Zarządu spółki Centrum Finansowe S.A. („Spółka” lub „Emitent”) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2024 r., działając na podstawie § 21 lit. b) Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2023.
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wysokości 8.590.161,06 zł (słownie: osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt jeden 06/10 złotych), w następujący sposób: a) na wypłatę dywidendy - kwota 4.231.933,76 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 76/100), tj. po 0,46 zł (słownie: czterdzieści sześć groszy) na jedną akcję, b) na kapitał zapasowy – pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2023. W ocenie Rady Nadzorczej, wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok 2023 odpowiada interesom Akcjonariuszy Spółki, a także zgodny jest z celami strategicznymi Spółki. Ostateczna decyzja w przedmiocie podziału zysku za rok 2023, w tym ustalenie dat dnia dywidendy i dnia jej wypłaty, należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Inne komunikaty