Trwa ładowanie...
Notowania
MONNARI: strona spółki
17.01.2023, 19:20

MON Zawarcie umowy pożyczki z Rank Progress S.A.

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 stycznia 2023 roku została podpisana przez spółkę zależną od Emitenta - Service Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka, Pożyczkodawca) umowa pożyczki z Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (Pożyczkobiorca).
Na podstawie umowy, Spółka udzieliła pożyczki pieniężnej w wysokości 6.382.435,54 EUR (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć euro i 54/100), (pożyczka), z przeznaczeniem na zakup przez Pożyczkobiorcę nieruchomości. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu pożyczki wraz z odsetkami do 30 stycznia 2024 roku włącznie. Stawka procentowa odsetek jest stała i wynosi 8% p.a. (w skali roku), od udzielonej pożyczki w EUR. Zabezpieczeniem pożyczki oraz kwot należnych wobec Spółki są przede wszystkim: - umowa przeniesienia na zabezpieczenie własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Katowicach; - hipoteka umowna łączna z najwyższym pierwszeństwem, do kwoty stanowiącej 170% pożyczki, nabywanej przez Pożyczkobiorcę nieruchomości; - umowa przewłaszczania wierzytelności (24,9 mln zł) przysługującej spółce zależnej od Pożyczkobiorcy (Progress IV Sp. z o.o. ) oraz umowa zastawu cywilnego, której przedmiotem będzie ustanowienie przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy zastawu cywilnego na 100% udziałów w kapitale zakładowym ww. spółki zależnej; - oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz Pożyczkodawcy do kwoty maksymalnej stanowiącej 170% pożyczki w trybie art. 777 § 1 punkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego; - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty nie wyższej, niż kwota stanowiąca równowartość 170% pożyczki.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-02-22
MON Wstępne dane za IV kwartał 2022 r.
4,94
-4,05
2023-02-17
MON Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
4,75
-0,11
2023-01-24
MON Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
4,85
-0,21
2023-01-17
MON Zawarcie umowy pożyczki z Rank Progress S.A.
5,00
-0,60
2023-01-05
MON Skup Akcji Własnych
5,10
-2,55
2022-12-30
MON Korekta raportu ESPI 33/2022
5,03
-0,20
2022-12-30
MON Skup Akcji Własnych
5,03
-0,20
2022-12-28
MON Skup Akcji Własnych
4,86
+2,26
2022-12-27
MON Skup Akcji Własnych
4,94
-1,62
2022-12-20
MON Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
5,00
0,00