Trwa ładowanie...
Notowania
EBC: strona spółki
19.01.2023, 12:53

HMP Zawarcie umowy pożyczki akcji Cannabis Poland S.A.

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”), informuje, iż w dniu 18.01.2023 roku zawarł umowę pożyczki z zagranicznym podmiotem, na mocy której Emitent zobowiązał się przenieść na własność pożyczkobiorcy 700.000 akcji Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („CBD”), a pożyczkobiorca zobowiązał się zwrócić Spółce taką samą liczbę akcji CBD, tego samego rodzaju i inkorporujących te same prawa co akcje pożyczane („Akcje”).
Z tytułu przeniesienia Akcji przez Emitenta na pożyczkobiorcę, pożyczkobiorca zobowiązał się do zapłaty Emitentowi wynagrodzenia w wysokości 12.000 zł rocznie. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej za każdy poszczególny rok kalendarzowy będzie wypłacane w terminie dni po zakończeniu danego okresu. Zwrot ww. akcji ma nastąpić w terminie do dnia 18.01.2024 roku i może zostać zrealizowany poprzez (1) przeniesienie na Emitenta akcji CBD wprowadzonych do ASO rynek NewConnect albo (2) przeniesienie na Emitenta akcji nowej emisji CBD, niewprowadzonych do ASO rynek NewConnect oraz alternatywnie (3) zapłatę iloczynu liczby pożyczanych akcji i kursu zamknięcia akcji CBD w dniu 31.12.2023 roku przy czym nie mniej niż 250.000,00 zł. Zarząd podkreśla, że w ramach umowy pożyczki, w przypadku nie wywiązania się z zobowiązania do zwrotu ww. akcji na zasadach wskazanych powyżej przez pożyczkobiorcę, została ustanowiona kara umowna w kwocie 250.000 zł.

Inne komunikaty