Trwa ładowanie...
Notowania
IDMSA: strona spółki
19.01.2023, 21:22

IDM Powołanie osoby zarządzającej – prokurenta

IDM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka lub IDM S.A.) działając na podstawie § 5 pkt. 5 w zw. z § 2 ust. 1 pkt. 30 lit. d) oraz w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) informuje, że 19 stycznia 2023 r. Zarząd Spółki udzielił Panu Piotrowi Derlatce prokury. Prokurent może dokonywać czynności wyłącznie wspólnie z członkiem zarządu.
Według przekazanych informacji Pan Piotr Derlatka: 1) Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, w 1998 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w 2005 r. ukończył aplikacją radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, 2) Jest zatrudniony w IDM S.A. od roku 2000, od 2008 na stanowisku Dyrektor Działu Prawnego, Radca Prawny. Wcześniej na stanowiskach Radca Prawny, prawnik, kierownik projektu. Pełnił funkcję Prokurenta w IDM S.A. w latach 2003 – 2014, w latach 2004 – 2019 Prezes Zarządu spółki zależnej od IDM S.A., członek kilkunastu rad nadzorczych, 3) poza przedsiębiorstwem IDM S.A. nie wykonuje działalności, która to działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w IDM S.A., 4) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, 5) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Inne komunikaty