Trwa ładowanie...
Notowania
MLPGROUP: strona spółki
25.01.2023, 11:18

MLG Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023:
• Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony 31.12.2022 r. – w dniu 17 marca 2023 r. • Jednostkowy raport roczny za rok zakończony 31.12.2022 r. – w dniu 17 marca 2023 r. • Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe: ◦ o Raport za I kwartał 2023 r. – w dniu 18 maja 2023 r., ◦ o Raport za III kwartał 2023 r. – w dniu 16 listopada 2023 r., • Skonsolidowany raport półroczny za okres zakończony 30.06.2023 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 23 sierpnia 2023 r. Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe jednostki dominującej. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku. Wszelkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.mlpgroup.com) w zakładce „Dla inwestorów”. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Inne komunikaty