Trwa ładowanie...
Notowania
IZOBLOK: strona spółki
25.01.2023, 17:06

IZB Dokonanie odpisu aktualizującego

Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad skonsolidowanym raportem półrocznym za okres od 1 maja 2022 r. do 31 października 2022 r., Zarząd ocenił, że zaistniały podstawy do utworzenia odpisu aktualizującego w kwocie 2 400 tys. zł. na poczet potencjalnej kary umownej z tytułu nieodebranego wolumenu paliwa gazowego wynikającego z umowy zawartej z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PGNIG”).
Nieodebranie przez Spółkę zakontraktowanego wolumenu gazu spowodowane zostało kryzysem energetycznym, wywołanym przedłużającą się pandemią COVID-19 oraz niespodziewanym wybuchem wojny w Ukrainie. Okoliczności te miały charakter nadzwyczajny, niespotykany dotychczas, zaś wywołany nimi kryzys nie był możliwy do przewidzenia, nawet przy uwzględnieniu znanych IZOBLOK historycznych scenariuszy funkcjonowania rynku paliw gazowych. IZOBLOK dokłada wszelkich starań w kierunku realizacji wolumenów wynikających z zawartych umów, pomimo trwającego kryzysu w branży automotive wywołanego ww. okolicznościami Niezależnie na dzień publikacji raportu bieżącego, Spółka nie otrzymała żadnego formalnego dokumentu, potwierdzającego naliczenie ww. potencjalnej kary umownej. Dokonanie ww. odpisu aktualizującego wpłynie na obniżenie wyniku finansowego wykazanego w ww. sprawozdaniu finansowym za okres zakończony 31 października 2022 r. Dokonany odpis ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta i Grupy Kapitałowej IZOBLOK. Spółka zastrzega, że wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od wyników które zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres od 1 maja 2022 r. do 31 października 2022 r.

Inne komunikaty