Trwa ładowanie...
Notowania
FABRITY: strona spółki
27.01.2023, 11:24

K2H Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

Zarząd K2 Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:
Skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 27 kwietnia 2023 r. Jednostkowy raport roczny za 2022 r. – 27 kwietnia 2023 r. Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 r. – 25 maja 2023 r. Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r.- 31 sierpnia 2023 r. Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 r. – 23 listopada 2023 r. Zarząd Emitenta oświadcza jednocześnie, iż: - na podstawie § 62.ust. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”, nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową; - na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia, nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową; - na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2022 r. oraz za drugi kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty