Trwa ładowanie...
Notowania
LENA: strona spółki
30.01.2023, 14:45

LEN Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r, poz. 757), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 roku w ten sposób, że:
I. RAPORT ROCZNY skonsolidowany i jednostkowy za rok 2022 zostanie opublikowany 28 kwietnia 2023 r. II. RAPORTY KWARTALNE skonsolidowane zawierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe zostaną opublikowane: za I kwartał 2023 roku – 19 maja 2023 r. za III kwartał 2023 roku – 17 listopada 2023 r. III. RAPORT PÓŁROCZNY skonsolidowany za I półrocze 2023 roku zawierający skrócone półroczne sprawozdania finansowe w formie skróconej (zgodnie z §69 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia) zostanie opublikowany 22 września 2023 r. Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2023 r. oraz za IV kwartał 2023r. Zgodnie z §62 ust. 1 oraz ust. 3 ww. rozporządzenia, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Inne komunikaty