Trwa ładowanie...
Notowania
STALEXP: strona spółki
31.01.2023, 16:08

STX Powołanie Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka lub Emitent) - w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 36/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku - informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2023 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Andrzeja Kaczmarka na Prezesa Zarządu Spółki z dniem 1 marca 2023 roku.
Jednocześnie na podstawie § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Zarząd Emitenta informuje, że w tym samym dniu Pan Andrzej Kaczmarek został również powołany z dniem 1 marca 2023 roku na Prezesa Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (spółki zależnej Emitenta). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Kaczmarek: 1) prowadzi działalność wykonywaną poza przedsiębiorstwem Spółki, tj. w Tauron Inwestycje Sp. z o.o., pełniąc funkcję Prezesa Zarządu, która to działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, 2) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, 3) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dane dotyczące wykształcenia i kwalifikacji Pana Kaczmarka oraz wcześniej zajmowanych przez niego stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zostaną przekazane w osobnym raporcie bieżącym niezwłocznie po ich otrzymaniu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-09-11
STX Skorygowane wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku)
2,53
+0,79
2023-08-29
STX Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
2,60
-0,38
2023-07-26
STX Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
2,75
-0,36
2023-07-17
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2023 roku
2,77
0,00
2023-07-05
STX Rejestracja przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach zmian w Statucie Emitenta
2,68
+1,12
2023-06-05
STX Kontrakt HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice-Kraków".
2,85
-1,40
2023-05-09
STX QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,60
+0,38
2023-04-28
STX Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022
2,55
-1,57
2023-04-26
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2023 roku (kończący się 31 marca 2023 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2023 roku.
2,57
-1,95
2023-04-21
STX Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy
2,60
-0,38