Trwa ładowanie...
Notowania
EUROTEL: strona spółki
31.01.2023, 16:42

ETL Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd Spółki Eurotel S.A. (Emitent, Spółka), podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023:
Raporty roczne: - Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 – 31 marca (piątek) 2023 roku; - Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 – 31 marca (piątek) 2023 roku; Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe: - za I kwartał roku 2023 - 22 maja (poniedziałek) 2023 roku; - za III kwartał roku 2023 - 20 listopada (poniedziałek) 2023 roku; Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia: - 25 września (poniedziałek) 2023 roku. Ponadto Emitent informuje, że: Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2022 oraz IV kwartał roku obrotowego 2023, Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Emitent przekaże skonsolidowane raporty kwartalne za I kwartał roku obrotowego 2023 oraz za III kwartał roku obrotowego 2023 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i tym samym nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za ww. okresy sprawozdawcze; Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2023 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu oraz skróconą informacją dodatkową.

Inne komunikaty