Trwa ładowanie...
Notowania
STALEXP: strona spółki
2.02.2023, 15:23

STX Informacje uzupełniające dotyczące powołanego Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka lub Emitent) - w wykonaniu obowiązku wynikającego z §5 pkt. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) - przekazuje szczegółowe informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji oraz zajmowanych wcześniej stanowisk przez Pana Andrzeja Kaczmarka powołanego z dniem 1 marca 2023 roku na Prezesa Zarządu Spółki i Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (spółki zależnej Emitenta).
Andrzej Kaczmarek Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Posiada dwa dyplomy: Magistra Inżyniera Elektronika na Wydziale Elektroniki (1985) oraz Magistra Inżyniera Mechanika na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej (1982). Wykształcenie akademickie jest uzupełnione licznymi szkoleniami i kompetencjami, m.in. Uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, Certyfikat Agile PM Agile Project Management Foundation oraz Certyfikat MoP Foundation Certificate in Portfolio Management. Jest menadżerem z doświadczeniem na najwyższych stanowiskach w biznesie prywatnym, spółkach Skarbu Państwa, dyplomacji ekonomicznej oraz administracji państwowej, ekspertem z zakresu energetyki, budownictwa, budowy i utrzymania infrastruktury oraz współpracy gospodarczej z zagranicą, doradcą biznesowym i negocjatorem. Przebieg kariery zawodowej: - grudzień 2022 r. – teraz - Knauf Jaworzno III Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - maj 2022 r. – luty 2023 r. – TAURON Inwestycje Sp. z o.o., Prezes Zarządu - marzec 2020 r. – październik 2021 r. - PILE Elbud S.A., Prezes Zarządu - kwiecień 2019 r. – listopad 2019 r.- MOSTOSTAL Warszawa S.A., Doradca Zarządu - maj 2017 r. – październik 2018 r. - PSE Centralna Jednostka Inwestycyjna, Dyrektor Generalny - czerwiec 2016 r. – kwiecień 2017 r. - PSE Inwestycje S.A., Prezes Zarządu - sierpień 2016 r. – październik 2018 r.- Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A., Prokurent - marzec 2019 r. - kwiecień 2021 r. - PGNIG GAZOPROJEKT S.A., Członek Rady Nadzorczej - styczeń 2015 r. – maj 2016 r. - BUDIMEX S.A., Dyrektor ds. Rozwoju - marzec 2009 r. – maj 2014 r. - Powiśle Park Sp. z o.o. (GK PGNiG S.A.), Prezes Zarządu - 2007.06 - 2014.12 - KPMG Advisory, Dyrektor w Departamencie Doradztwa, Head of KPMG China Practice in Poland - styczeń 2006 r. – marzec 2010 r. - Bank Gospodarstwa Krajowego, Członek Rady Nadzorczej (V i VI kadencja), Członek Komitetu Audytu - marzec 2007 r. – maj 2008 r. - Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. (GK PGNiG S.A.), Członek Rady Nadzorczej - listopad 2005 r. – wrzesień 2007 r. - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przewodniczący Rady Nadzorczej - listopad 2005 r. – luty 2007 r. - Ministerstwo Gospodarki, Podsekretarz Stanu. Wiceminister odpowiedzialny za: strategia i rozwój gospodarki, regulacje gospodarcze, innowacyjność, przedsiębiorczość, instrumenty wsparcia przedsiębiorstw, fundusze europejskie, dwustronne stosunki gospodarcze - marzec 2004 r. – październik 2005 r. - Fundacja Centrum Innowacji FIRE (grupa ARP S.A.), Prezes Zarządu - luty 1997 r. – luty 2004 r. - Ministerstwo Gospodarki, Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady R.P. w Kanadzie, I Radca (Ekonomiczno-Handlowy), Szef WEH Kanada - październik 1994 r. – luty 1997 r. - Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych PAIZ S.A., Wiceprezes - marzec 1993 r. – grudzień 1994 r. - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki - KIGE (obecnie KIGEiT), Prezes Zarządu, założyciel Izby - marzec 1988 r. – marzec 1993 r. - ITI Poland S.A. (wcześniej P.Z. ITI), Dyrektor Generalny - General Manager Electronics, Dyrektor Techniczny, Szef Serwisu Technicznego. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-09-11
STX Skorygowane wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku)
2,53
+0,79
2023-08-29
STX Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
2,60
-0,38
2023-07-26
STX Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
2,75
-0,36
2023-07-17
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2023 roku
2,77
0,00
2023-07-05
STX Rejestracja przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach zmian w Statucie Emitenta
2,68
+1,12
2023-06-05
STX Kontrakt HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice-Kraków".
2,85
-1,40
2023-05-09
STX QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,60
+0,38
2023-04-28
STX Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022
2,55
-1,57
2023-04-26
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2023 roku (kończący się 31 marca 2023 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2023 roku.
2,57
-1,95
2023-04-21
STX Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy
2,60
-0,38