Trwa ładowanie...
Notowania

HMI Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd HM Inwest S.A. (dalej: Emitent) poniżej podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023:
• Skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – w dniu 27.04.2023 r. • Jednostkowy raport roczny za 2022 r. – w dniu 27.04.2023 r. • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – w dniu 30.05.2023 r. • Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023r. – w dniu 28.09.2023 r. • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – w dniu 29.11.2023 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, że - zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych - zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania, - zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku i II kwartał 2023 roku.

Inne komunikaty