Trwa ładowanie...
Notowania
STALEXP: strona spółki
10.02.2023, 14:05

STX Postępowanie wyjaśniające Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wezwanie Stalexport Autostrada Małopolska S.A. do złożenia informacji i dokumentów

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że 10 lutego 2023 r. został poinformowany przez spółkę zależną Emitenta, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej „SAM S.A.”), o otrzymaniu w tym samym dniu od Dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach, działającego z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes UOKiK”), wezwania do przekazania określonych informacji i dokumentów w związku z prowadzonym przed Prezesem UOKiK postępowaniem wyjaśniającym („Wezwanie”). Celem tego postępowania jest wstępne ustalenie, czy w związku z zasadami ustalania i pobierania opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uzasadniającego wszczęcie postępowania antymonopolowego.
SAM S.A. zamierza przekazać Prezesowi UOKiK informacje i dokumenty określone w Wezwaniu oraz inne informacje i dokumenty wymagane w zakresie przewidzianym przepisami prawa w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-09-11
STX Skorygowane wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku)
2,53
+0,79
2023-08-29
STX Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
2,60
-0,38
2023-07-26
STX Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
2,75
-0,36
2023-07-17
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2023 roku
2,77
0,00
2023-07-05
STX Rejestracja przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach zmian w Statucie Emitenta
2,68
+1,12
2023-06-05
STX Kontrakt HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice-Kraków".
2,85
-1,40
2023-05-09
STX QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,60
+0,38
2023-04-28
STX Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022
2,55
-1,57
2023-04-26
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2023 roku (kończący się 31 marca 2023 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2023 roku.
2,57
-1,95
2023-04-21
STX Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy
2,60
-0,38