Trwa ładowanie...
Notowania
TESGAS: strona spółki
14.02.2023, 15:30

TSG Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej

Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 14 lutego 2023 roku, podpisał w trybie obiegowym, aneks do umowy generalnej o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych zawartych dnia 23 października 2020 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU, Gwarant) z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami.
Umowa z dnia 23 października 2020 roku, określa zasady udzielania przez Gwaranta, na zlecenie Zleceniodawcy, gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych tj. gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek, gwarancji wadialnych, gwarancji zwrotu zaliczek w ramach ustalonych odnawialnych maksymalnych limitów zaangażowania w okresie jego obowiązywania. W zawartym aneksie do umowy Strony przedłużyły okresy obowiązywania umowy do dnia 13 lutego 2024 roku oraz zwiększyły limit zaangażowania z kwoty 7.000.000 (słownie: siedem milionów złotych 00/100) do kwoty 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100). Informacja o podpisaniu umowy ramowej z dnia 23 października 2020 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Emitentowi linii na gwarancje zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 46/2020 oraz 26/2021. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty