Trwa ładowanie...
Notowania
STALEXP: strona spółki
3.03.2023, 14:07

STX Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka") informuje, że w dniu 3 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. o podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.
W przedmiotowym wniosku Zarząd Spółki zaproponował, aby: 1) zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 48.977.202,72 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy; 2) dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 49.452.404,60 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta cztery złote sześćdziesiąt groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się: a) środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 48.977.202,72 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze), b) środki zgromadzone na zyskach zatrzymanych, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku w latach ubiegłych, w kwocie 11.234,78 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy), c) środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w kwocie 463.967,10 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy). Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-09-11
STX Skorygowane wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku)
2,53
+0,79
2023-08-29
STX Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
2,60
-0,38
2023-07-26
STX Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
2,75
-0,36
2023-07-17
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2023 roku
2,77
0,00
2023-07-05
STX Rejestracja przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach zmian w Statucie Emitenta
2,68
+1,12
2023-06-05
STX Kontrakt HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice-Kraków".
2,85
-1,40
2023-05-09
STX QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,60
+0,38
2023-04-28
STX Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022
2,55
-1,57
2023-04-26
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2023 roku (kończący się 31 marca 2023 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2023 roku.
2,57
-1,95
2023-04-21
STX Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy
2,60
-0,38