Trwa ładowanie...
Notowania
UNIBEP: strona spółki
10.03.2023, 16:43

UNI Informacja o liczbie lokali sprzedanych i przekazanych przez spółki deweloperskie z Grupy Unibep w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 10 marca 2023 r. wstępnej agregacji informacji dotyczących działalności spółek z Grupy Unidevelopment nt. odnotowanej w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku:
i) liczby lokali rozpoznanych w wyniku (rozumianych jako liczba wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży), ii) sprzedaży lokali (rozumianej jako zawarte umowy deweloperskie i przedwstępne), iii) liczby umów rezerwacyjnych, Emitent poniżej przekazuje dane w tym zakresie. Grupa Unidevelopment rozpoznała w wyniku za pierwsze dwa miesiące 2023 r. 136 lokali, z czego 1 lokal w ramach wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego z podmiotami zewnętrznymi. Sprzedaż Grupy Unidevelopment w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r.: wyniosła 65 lokali, z czego 42 lokale w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi. W pierwszych dwóch miesiącach br. Grupa Unidevelopment prowadziła sprzedaż w 6 projektach , co przełożyło się na portfel 394 mieszkań dostępnych w ofercie na dzień sporządzenia raportu. Na koniec lutego 2023 r., w ramach realizowanych inwestycji, Grupa miała zawarte 18 umów rezerwacyjnych. W podsumowanym okresie, w porównaniu do IV kwartału 2022 roku, w całym sektorze deweloperskim widoczna była zwiększona aktywność klientów, która przełożyła się na wyższą liczbę sprzedanych lokali. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że publikacja w/w danych nt. działalności spółek z Grupy Unidevelopment za okres dwóch miesięcy 2023 roku wynika z planowanego na połowę marca 2023 r. rozpoczęcia przez Unidevelopment procesu oferowania obligacji w trybie oferty publicznej, przy czym w tym procesie nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego. Rada Nadzorcza Unidevelopment wyraziła zgodę na uruchomienie programu emisji obligacji do 35 mln zł i dokonanie w ramach tego programu pierwszej emisji obligacji o wartości nominalnej do 23,5 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego Grupy Unidevelopment. Unidevelopment będzie ubiegać się również o wprowadzone obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Ponadto Emitent wskazuje, że - zgodnie z dotychczasową polityką informacyjną - po zakończeniu agregacji informacji dotyczących działalności spółek z Grupy Unidevelopment za I kwartał 2023 r. Emitent przekaże do publicznej wiadomości kolejny raport bieżący z danymi za w/w okres.

Inne komunikaty