Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
9.05.2023, 17:36

STX QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-05-09    
 
 
  STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  STALEXPORT AUTOSTRADY Metalowy (met)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  40-085 Katowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Mickiewicza 29  
  (ulica) (numer)  
  032 2512211 032-25 30 795  
  (telefon)  (fax)  
  stalex@stalexport-autostrady.pl stalexport.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  634-013-42-11 271936361  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 
 Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2023 r.     
 Przychody103 29891 21121 97619 627 
 Zysk brutto na sprzedaży53 82252 96311 45011 397 
 Zysk z działalności operacyjnej39 11742 2278 3229 087 
 EBITDA60 65063 93612 90313 758 
 Zysk przed opodatkowaniem46 05740 1689 7988 643 
 Zysk netto za okres sprawozdawczy37 28332 3057 9326 951 
 Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej35 35830 9497 5226 660 
 Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)247 262247 262247 262247 262 
 Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,140,130,030,03 
 Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,140,130,030,03 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej70 68064 11415 03713 796 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 341)(3 990)(924)(859) 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej(178)-(38)- 
 Przepływy pieniężne netto ogółem66 16160 12414 07512 938 
  31 marca 2023 r.31 grudnia 2022 r.31 marca 2023 r.31 grudnia 2022 r. 
 Aktywa razem1 499 4141 430 877320 696305 098 
 Aktywa trwałe1 069 1181 071 771228 664228 527 
 Aktywa obrotowe430 296359 10692 03276 570 
 Zobowiązania razem647 918610 293138 577130 129 
 Zobowiązania długoterminowe295 255310 42863 14966 191 
 Zobowiązania krótkoterminowe352 663299 86575 42863 938 
 Kapitał własny razem851 496820 584182 119174 968 
 Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej848 870813 474181 557173 452 
 Udziały niekontrolujące2 6267 1105621 516 
 Kapitał zakładowy185 447185 44739 66439 542 
 Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2023 r.     
 Przychody1 1581 007246217 
 Strata z działalności operacyjnej(1 980)(1 587)(421)(341) 
 Zysk przed opodatkowaniem9 0264 7761 9201 028 
 Zysk netto za okres sprawozdawczy8 7514 8951 8621 053 
 Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)247 262247 262247 262247 262 
 Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,040,020,010,00 
 Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,040,020,010,00 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(265)(487)(56)(105) 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 32719049541 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej(178)-(38)- 
 Przepływy pieniężne netto ogółem1 884(297)401(64) 
  31 marca 2023 r.31 grudnia 2022 r.31 marca 2023 r.31 grudnia 2022 r. 
 Aktywa razem321 087311 97568 67466 521 
 Aktywa trwałe80 62581 45117 24417 367 
 Aktywa obrotowe240 462230 52451 43049 153 
 Zobowiązania razem8 3127 9891 7781 703 
 Zobowiązania długoterminowe5 3405 2921 1421 128 
 Zobowiązania krótkoterminowe2 9722 697636575 
 Kapitał własny razem312 775303 98666 89764 817 
 Kapitał zakładowy185 447185 44739 66439 542 
 
 
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> </p> <table> <tr width="64" span="2" height="17" style="height: 12.75pt"> <td height="17" class="xl243" width="189" style="height: 12.75pt; width: 142pt"> &#160; </td> <td class="xl243" width="64" style="width: 48pt"> &#160; </td> <td class="xl243" width="64" style="width: 48pt"> &#160; </td> </tr> <tr height="18" style="height: 13.5pt"> <td height="18" class="xl243" style="height: 13.5pt"> &#160; </td> <td class="xl244" align="right"> 2023 </td> <td class="xl244" align="right"> 2022 </td> </tr> <tr height="18" style="height: 13.5pt"> <td height="18" class="xl243" style="height: 13.5pt"> kurs z dnia bilansowego </td> <td class="xl246" align="right"> 4,6755 </td> <td class="xl246" align="right" style="border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,6899 </td> </tr> <tr height="18" style="height: 13.5pt"> <td height="18" class="xl243" style="height: 13.5pt"> &#347;redni kurs z okresu </td> <td class="xl245" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium"> 4,7005 </td> <td class="xl245" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,6472 </td> </tr> </table> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 STXA_QSr_I_kw_2023.pdf  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-05-09Andrzej KaczmarekPrezes Zarządu  
 2023-05-09Mariusz SerwaWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-11-14
STX Podjęcie przez Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwały o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023
2,72
0,00
2023-11-08
STX Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwał o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023
2,57
+3,11
2023-11-07
STX QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,57
0,00
2023-10-23
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2023 r. (kończący się 30 września 2023 r.) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2023 r.
2,49
+0,80
2023-09-29
STX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2,46
0,00
2023-09-11
STX Skorygowane wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku)
2,53
+0,79
2023-08-29
STX Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
2,60
-0,38
2023-07-26
STX Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
2,75
-0,36
2023-07-17
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2023 roku
2,77
0,00
2023-07-05
STX Rejestracja przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach zmian w Statucie Emitenta
2,68
+1,12