Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
5.06.2023, 14:49

STX Kontrakt HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice-Kraków".

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Stalexport Autostrady S.A.” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2023 roku został poinformowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Zamawiający”) o wystawieniu w dniu 5 czerwca 2023 roku przez Zamawiającego Listu Zatwierdzającego dla firmy Pavimental Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini (32-540), ul. Dworcowa 2 (dalej: „Wykonawca").
Wystawienie ww. Listu Zatwierdzającego oznacza przyjęcie przez Zamawiającego oferty Wykonawcy złożonej w przetargu na realizację kontraktu HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice-Kraków” (dalej: „Kontrakt”). Wartość Kontraktu wynosi 422.939.999,16 PLN netto (dalej: „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa Netto"). W ramach Kontraktu zostaną wykonane następujące roboty: • remont nawierzchni obu jezdni autostrady A4 Katowice-Kraków wraz z robotami towarzyszącymi od km 341+640 do km 401+100 w podziale na odcinki, • remont obiektów mostowych: M02, M07, M08, M11, M12, M15, M18, M21, M23, M30, M31, M35, M37, M38, M40, M45, M48, M49, M52, M53, M54 oraz M55. Wraz z Listem Zatwierdzającym wystawionym przez Zamawiającego, przekazany został do podpisu przez Wykonawcę Akt Umowy (podpisany przez Zamawiającego w dniu 5 czerwca 2023 roku), dotyczący realizacji Kontraktu, którego treść jest zgodna ze wzorem przedstawionym w dokumentach przetargowych. Zgodnie z klauzulą 27.2 Instrukcji dla oferentów, powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o przyjęciu oferty w Liście Zatwierdzającym będzie uznawane jako zawarcie Kontraktu, do czasu podpisania Aktu Umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. Warunkami Ogólnymi dla prowadzenia przedmiotowego Kontraktu będą „Warunki Kontraktu dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” Wydanie pierwsze z 1999 roku, opublikowane przez Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), egzemplarz w języku polskim (czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008). Uzupełnieniem Warunków Ogólnych Kontraktu są Warunki Szczególne Kontraktu. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące, o ile Warunki Szczególne Kontraktu nie stanowią inaczej. Warunki Ogólne Kontraktu i Warunki Szczególne Kontraktu łącznie stanowią Warunki Kontraktu. Akt Umowy przewiduje następujące kary umowne dla Wykonawcy: 1. kary za zwłokę - limit kar umownych na podstawie klauzuli 8.7 Warunków Kontraktu wynosi 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Netto, 2. kary za nieusunięcie wad lub usterek w robotach w terminie - limit kar umownych na podstawie klauzuli 11.4 Warunków Kontraktu wynosi 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Netto, 3. kary za bezzasadne utrudnienia w ruchu - limit kar umownych na podstawie klauzuli 8.13 Warunków Kontraktu wynosi 2 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Netto. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. jest spółką w 100% zależną od Emitenta. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-11-14
STX Podjęcie przez Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwały o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023
2,72
0,00
2023-11-08
STX Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwał o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023
2,57
+3,11
2023-11-07
STX QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,57
0,00
2023-10-23
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2023 r. (kończący się 30 września 2023 r.) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2023 r.
2,49
+0,80
2023-09-29
STX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2,46
0,00
2023-09-11
STX Skorygowane wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku)
2,53
+0,79
2023-08-29
STX Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
2,60
-0,38
2023-07-26
STX Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
2,75
-0,36
2023-07-17
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2023 roku
2,77
0,00
2023-07-05
STX Rejestracja przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach zmian w Statucie Emitenta
2,68
+1,12