Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
26.06.2023, 14:25

LTX Aneks do umowy z Bankiem

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 02.09.2021 r. oraz nr 40/2022 z dnia 12.10.2022 r., zawiadamia, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Bank”) Aneks do Umowy Wieloproduktowej zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem w dniu 10 czerwca 2021r. („Aneks”).
Na mocy zawartego Aneksu kwota udzielonego Spółce Limitu Kredytowego uległa zwiększeniu z kwoty w wysokości 25.000.000,00 PLN do kwoty w wysokości 40.000.000,00 PLN. Okres dostępności przyznanego Spółce limitu kredytowego obowiązuje do dnia 09 czerwca 2025 r. Ponadto, Strony ustaliły zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Kredytu Odnawialnego oraz Produktów wraz z narosłymi od w/w wierzytelności odsetkami (zarówno kapitałowymi jak i za opóźnienie), przyznanymi kosztami postępowania a także roszczeniami co do kwot brutto z tytułu opłat i prowizji wskazanych bezpośrednio w Umowie, jak również wynikających z odpowiednich postanowień wskazanej w Umowie Tabeli Opłat i Prowizji stosowanej przez Bank, w następującej formie: a) Hipoteki umownej łącznej do kwoty 50.000.000,00 zł (dotychczasowy wpis hipoteki umownej do kwoty 39.000.000,00 zł), na przysługujących Spółce prawach użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość, położonych w Lublińcu, objętych księgami wieczystymi KW nr CZ1L/00036467/3, KW nr CZ1L/00052710/0, KW nr CZ1L/00048201/8 oraz KW nr CZ1L/00038863/3 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. b) Cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. a). c) Weksla in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową. Ponadto informujemy, że Spółka jest zobowiązana do przedstawienia w terminie do 20.08.2023 r. ostatecznego rodzaju zabezpieczenia, alternatywnie w formie zastawu rejestrowego na zapasach surowców o wartości 10.000.000,00 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej lub zastawu rejestrowego na nabywanej w ramach inwestycji linii produkcyjnej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173).

Inne komunikaty