Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IMPERIO: strona spółki
29.06.2023, 14:54

IMP Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMPERIO ASI S.A w dniu 29.06.2023 r.

Zarząd Spółki IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dalej „Spółka”, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r.
Wobec braku proponowanych zmian w Radzie Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania tego punktu i podejmowania uchwał w tym zakresie. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Załączniki

Inne komunikaty