Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IMPERIO: strona spółki
26.09.2023, 18:36

IMP P /: formularz raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
 
   Raport półroczny P2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-26    
 
 
  IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  IMPERIO ASI S.A.    
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  02-675 WARSZAWA  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  WOŁOSKA 22A  
  (ulica) (numer)  
  22 378 55 50 22 378 55 51  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@imperasa.pl www.imperioasi.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-10-29-979 010965971  
  (NIP)  (REGON)  
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022 
 
 Przychody z inwestycji1072192347 
 Wynik z inwestycji netto148-2 40832-519 
 Zyski (straty) z inwestycji---- 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej148-2 40832-519 
 Zysk (strata) brutto148-2 40832-519 
 Zysk (strata) netto148-2 40832-519 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej353-2 19476-473 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 0683 100-232668 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej13-3- 
 Przepływy pieniężne netto, razem-702906-152195 
 wg stanu na:30.06.202331.12.202230.06.202331.12.2022 
 Aktywa razem17 20316 6063 8663 541 
 Zobowiązania i Rezerwy, razem1 294845291180 
 Zobowiązania długoterminowe---- 
 Zobowiązania krótkoterminowe241052 
 Kapitał własny (aktywa netto)15 90915 7613 5753 361 
 Kapitał zakładowy4 6994 6991 0561 001 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)7 831 4877 831 4877 831 4877 831 487 
 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)2,032,010,460,43 
 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)0,02-0,210,00-0,05 
 
   
 
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy” 
 
 PlikOpis 
 IMPERIO_H1_30.06.2023-sigAG.pdfSprawozdanie finansowe Imperio ASI S.A. za pierwsze półrocze 2023 
 IMPERIO Sprawozdanie Zarządu 30.06.2023+sig.pdfSprawozdania Zarządu Imperio ASI S.A. za pierwsze półrocze 2023 
 IMPERIO ASI - Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_na 30.06.2023_26.09.2023.pdfRaport Biegłego z przeglądu 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-26Artur GórskiPrezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty