Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IMPERIO: strona spółki
20.09.2023, 14:01

IMP Utworzenie odpisu aktualizującego wartość akcji należących do Emitenta w spółkach Excellence Cannabis S.A. oraz Polskie Konopie S.A.

Zarząd Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dalej, jako Spółka lub Emitent) informuje, że w związku z pracami nad śródrocznym sprawozdaniem finansowym za pierwsze półrocze 2023 rok, podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących: (i) z tytułu utraty wartości akcji spółki Excellence Cannabis S.A. w wysokości 750.000 zł oraz (ii) z tytułu utraty wartości akcji spółki Polskie Konopie S.A. w wysokości 750.000 zł. Łącznie z tytułu utraty wartości akcji wskazanych spółek należących do Emitenta, Zarząd Emitenta dokonał odpisu aktualizującego w wysokości 100 % ich wartości tj. w wysokości 1.500.000 zł.
Decyzja o odpisie w wysokości 100 % wartości akcji wskazanych spółek została podjęta z uwagi na: nieosiągnięcie zaplanowanych wyników finansowych przez spółki Excellence Cannabis S.A. oraz Polskie Konopie S.A., brak potwierdzonych biznes planów i dalszych działań rozwojowych wskazanych spółek, ryzyko związane z zagrożeniem kontynuacji działalności spółki Excellence Cannabis S.A. w związku ze zwołanym na dzień 21 września 2023 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w sprawie dalszego istnienia tej spółki. Odpis w w/w kwocie zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym śródrocznym Emitenta za pierwsze półrocze 2023 rok. Jednocześnie Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację obydwu inwestycji długoterminowych i w przypadku gdy zaistnieją odpowiednie zmiany w sytuacji dokona na dzień bilansowy/w raporcie rocznym stosownych korekt. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku - informacje poufne.

Inne komunikaty