Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT RR /2022: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2022     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2022obejmujący okres od2022-01-01do2022-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-03-31    
 
 
  NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  NTT SYSTEM S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Trakt Brzeski 89  
  (ulica) (numer)  
  +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99  
  (telefon)  (fax)  
  inwestor@ntt.pl www.ntt.pl  
  (e-mail)  (www)  
  113-25-184-15 015854360  
  (NIP)  (REGON)  
  259400L5JZZHMLGBGT65 0000220535  
    (LEI)       (KRS)   
 Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWE  w tys.EUR 
 20222 02120222 021 
 Przychody ze sprzedaży1 242 166,001 149 931,00264 950,00251 214,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej29 508,0022 940,006 294,005 011,00 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem20 896,0020 908,004 457,004 568,00 
 Zysk (strata) netto17 061,0017 607,003 639,003 846,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-15 485,0029 174,00-3 303,006 373,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-269,00-286,00-57,00-62,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej26 557,00-25 138,005 665,00-5 492,00 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów10 803,003 750,002 304,00819,00 
 Liczba akcji (w szt.)13 547 768,0013 549 402,0013 547 768,0013 549 402,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)1,261,300,270,28 
 
 Dane bilansowe wg stanu na dzień 31.12.2022 / 31.12.2021     
 Aktywa razem377 640,00362 858,0080 522,0078 892,00 
 Zobowiązania długoterminowe275,00242,0059,0053,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe205 389,00204 806,0043 794,0044 529,00 
 Kapitał własny171 976,00157 810,0036 669,0034 311,00 
 Kapitał podstawowy83 100,0083 100,0017 719,0018 068,00 
 Liczba akcji (w szt.)13 547 768,0013 547 768,0013 547 768,0013 547 768,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)12,6911,652,712,53 
 
 Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na Euro w następujący sposób: - pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 – 1 Euro = 4,6883 PLN, a za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 – 1 Euro = 4,5775 PLN; - pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2022 r. - 1 Euro = 4,6899 PLN; na dzień 31 grudnia 2021 r. - 1 Euro = 4,5994 PLN. W odniesieniu do sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano dane według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 NTT_List_Prezesa_2022-12-31_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu 
 NTT_List_Prezesa_2022-12-31_pl.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu - podpis 
 NTT_WYBR_DANE_2022-12-31_pl.xhtmlWybrane dane finansowe za 2022 rok 
 NTT_WYBR_DANE_2022-12-31_pl.xhtml.xadesWybrane dane finansowe za 2022 rok - podpisy 
 NTT_JSF_2022-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe NTT System za 2022 rok 
 NTT_JSF_2022-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe NTT System za 2022 rok - podpisy 
 NTT_SzDzJ_2022-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności NTT System za 2022 rok 
 NTT_SzDzJ_2022-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności NTT System za 2022 rok - podpisy 
 NTT-sb-jsf_2022-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok 
 NTT-sb-jsf_2022-12-31_pl.BES.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok - podpisy 
 NTT_OSW_ZARZ_2022-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok 
 NTT_OSW_ZARZ_2022-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok - podpisy 
 NTT_INF_ZARZ_AUD_2022-12-31_pl.xhtmlInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2022 
 NTT_INF_ZARZ_AUD_2022-12-31_pl.xhtml.xadesInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2022 - podpisy 
 NTT_Ocena_RN_SFiSZ_2022-12-31_pl.xhtmlOcena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok 
 NTT_Osw_RN_KA_2022-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2022 rok 

Załączniki

Inne komunikaty