Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT SRR /2022: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2022    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2022obejmujący okresod2022-01-01do2022-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-03-31    
 
 
  NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  NTT SYSTEM S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Trakt Brzeski 89  
  (ulica) (numer)  
  +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99  
  (telefon)  (fax)  
  inwestor@ntt.pl www.ntt.pl  
  (e-mail)  (www)  
  113-25-184-15 015854360  
  (NIP)  (REGON)  
  259400L5JZZHMLGBGT65 0000220535  
    (LEI)       (KRS)   
 Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWE  w tys.EUR 
 2022202120222021 
 Przychody ze sprzedaży1 245 707,001 152 274,00265 705,00251 726,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej28 980,0023 301,006 181,005 090,00 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem20 368,0021 269,004 344,004 646,00 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej16 503,0017 908,003 520,003 912,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-15 574,0030 623,00-3 322,006 690,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-269,00-286,00-57,00-62,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej25 938,00-25 138,005 532,00-5 492,00 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów10 095,005 199,002 153,001 136,00 
 Liczba akcji (w szt.)13 547 768,0013 549 402,0013 547 768,0013 549 402,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)1,221,320,260,29 
 
 Dane bilansowe wg stanu na dzień 31.12.2022 / 31.12.2021     
 Aktywa razem379 474,00365 397,0080 913,0079 444,00 
 Zobowiązania długoterminowe275,00356,0059,0077,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe205 642,00205 092,0043 848,0044 591,00 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej173 557,00159 949,0037 007,0034 776,00 
 Kapitał podstawowy83 100,0083 100,0017 719,0018 068,00 
 Liczba akcji (w szt.)13 547 768,0013 547 768,0013 547 768,0013 547 768,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)12,8111,812,732,57 
 
 Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na Euro w następujący sposób: - pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 – 1 Euro = 4,6883 PLN, a za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 – 1 Euro = 4,5775 PLN; - pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2022 r. - 1 Euro = 4,6899 PLN; na dzień 31 grudnia 2021 r. - 1 Euro = 4,5994 PLN. W odniesieniu do sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano dane według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 NTT_List_Prezesa_2022-12-31_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu 
 NTT_List_Prezesa_2022-12-31_pl.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu - podpis 
 NTT_GK_WYBR_DANE_2022-12-31_pl.xhtmlWybrane skonsolidowane dane finansowe za 2022 rok 
 NTT_GK_WYBR_DANE_2022-12-31_pl.xhtml.xadesWybrane skonsolidowane dane finansowe za 2022 rok - podpisy 
 esef_NTT_2022-12-31_pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za 2022 rok 
 esef_NTT_2022-12-31_pl.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za 2022 rok - podpisy 
 NTT_SzDzS_2022-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System za 2022 rok 
 NTT_SzDzS_2022-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System za 2022 rok - podpisy 
 NTT-sb-ssf_2022-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok 
 NTT-sb-ssf_2022-12-31_pl.BES.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok - podpisy 
 NTT_OSW_ZARZ_2022-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok 
 NTT_OSW_ZARZ_2022-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok - podpisy 
 NTT_INF_ZARZ_AUD_2022-12-31_pl.xhtmlInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2022 
 NTT_INF_ZARZ_AUD_2022-12-31_pl.xhtml.xadesInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2022 - podpisy 
 NTT_Ocena_RN_SSFiSZ_2022-12-31_pl.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok 
 NTT_Osw_RN_KA_2022-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2022 rok 

Załączniki

Inne komunikaty