Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok

Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”) informuje o podjęciu uchwały w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej podziału zysku netto za rok 2022 oraz deklaracji wypłaty dywidendy.
Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości nieprzekraczającej 0,07 PLN (słownie: siedem groszy) na jedną akcję, co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą przekłada się na ogólną kwotę nieprzekraczającą 948 343,76 PLN. Jednocześnie Zarząd rekomenduje pozostałą część zysku netto Spółki za 2022 rok w kwocie nie mniejszej niż 16 112 360,05 PLN (wg obecnego stanu posiadania akcji własnych przez Spółkę) wyłączyć od podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Podstawą wyżej opisanej rekomendacji, uwzględniającej bieżącą sytuację rynkową, jest chęć utrzymania optymalnego poziomu środków własnych i finansowania kapitału obrotowego oraz dalszego rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku NTT System S.A. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

Inne komunikaty