Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2022

Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż wpłynęła do Spółki uchwała Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Rada Nadzorcza Spółki po analizie wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok 2022 postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przeznaczenie osiągniętego zysku netto w wysokości 17. 060.703,81 zł na:
- wypłatę dywidendy w wysokości nie wyższej niż 0,07 zł (słownie: siedem groszy) na jedną akcję, co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą wynosi 948.343,76 zł. - zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w wysokości 16.112.360,05 zł. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku Spółki podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

Inne komunikaty