Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd NTT System S.A. („Spółka,Emitent”) informuje, iż wpłynęła do Emitenta uchwała Rady Nadzorczej NTT System S.A. nr 1/26/05/2023 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 oraz 2024.
W myśl wyżej wymienionej uchwały Rada Nadzorcza, działając zgodnie ze swoimi uprawnieniami, obowiązującymi przepisami i normami, w tym na podstawie §13 pkt 2 lit. s) Statutu Spółki o raz §4 pkt 2 lit. s) Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A. dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2023 i pierwsze półrocze 2024 roku oraz badania rocznego sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. sporządzonego za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2023 oraz 31 grudnia 2024 roku. Biegłym rewidentem NTT System S.A. została Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowej 40/5, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3704. Wybór Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. stanowi przedłużenie (odnowienie) dotychczasowego zlecenia badania. W przeszłości Spółka korzystała z usług powyższej firmy audytorskiej w latach 2018-2019 oraz 2020-2022.

Inne komunikaty