Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-05-30    
 
 
  NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  NTT SYSTEM S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Trakt Brzeski 89  
  (ulica) (numer)  
  +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99  
  (telefon)  (fax)  
  inwestor@ntt.pl www.ntt.pl  
  (e-mail)  (www)  
  113-25-184-15 015854360  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:     
 Przychody ze sprzedaży322 301301 30068 56764 835 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 93110 4512 1132 249 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 2397 6361 7531 643 
 Zysk (strata) netto6 4345 2501 3691 130 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-23 598-28 021-5 020-6 030 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-57-86-12-19 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 98419 6062 1244 219 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-13 671-8 501-2 908-1 829 
 Liczba akcji (w szt.)13 547 76813 547 76813 547 76813 547 768 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)0.470.390.100.08 
 
  31.03.202331.12.202231.03.202331.12.2022 
 Aktywa razem448 236379 47495 86980 913 
 Zobowiązania długoterminowe2752755959 
 Zobowiązania krótkoterminowe267 970205 64257 31443 848 
 Kapitał własny179 991173 55738 49737 007 
 Kapitał podstawowy83 10083 10017 77417 719 
 Liczba akcji (w szt.)13 547 76813 547 76813 547 76813 547 768 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13.2912.812.842.73 
 
 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wybrane dane):     
 Przychody ze sprzedaży321 621300 90468 42364 750 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 08610 5671 9332 274 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem7 3957 7521 5731 668 
 Zysk (strata) netto5 6035 3661 1921 155 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-21 597-25 971-4 595-5 589 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-57-86-12-19 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 98719 6062 1254 219 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-11 667-6 451-2 482-1 388 
 Liczba akcji (w szt.)13 547 76813 547 76813 547 76813 547 768 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)0.410.400.090.09 
 
  31.03.202331.12.202231.03.202331.12.2022 
 Aktywa razem445 450377 64095 27380 522 
 Zobowiązania długoterminowe2752755959 
 Zobowiązania krótkoterminowe267 596205 38957 23443 794 
 Kapitał własny177 579171 97637 98136 669 
 Kapitał podstawowy83 10083 10017 77417 719 
 Liczba akcji (w szt.)13 547 76813 547 76813 547 76813 547 768 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13.1112.692.802.71 
 
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoBodyText" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <font size="3">Wybrane dane prezentowane w kwartalnej informacji finansowej oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na EURO w nast&#281;puj&#261;cy spos&#243;b: </font><br><span><font size="3">&#160;</font></span><font size="3">- pozycje dotycz&#261;ce sprawozda&#324; z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozda&#324; z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych przeliczono wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;aszanych przez NBP, obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyni&#243;s&#322; za okres 01-03.2023 r. &#8211; 1 Euro = 4,7005 z&#322;, a za okres 01-03.2022 r. &#8211; 1 Euro = 4,6472 z&#322;; </font><br><font size="3">- pozycje sprawozda&#324; z sytuacji finansowej przeliczono wed&#322;ug &#347;redniego kursu og&#322;oszonego przez NBP, obowi&#261;zuj&#261;cego na dzie&#324; bilansowy; kurs ten wyni&#243;s&#322; na dzie&#324; 31 marca 2023 r. - 1 Euro = 4,6755 z&#322;, na dzie&#324; 31 grudnia 2022 r. - 1 Euro = 4,6899 z&#322;. </font> </p> <span lang="EN-US"><font face="Times New Roman,serif" size="3">Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wy&#380;ej kursami wymiany przez podzielenie warto&#347;ci wyra&#380;onych w tysi&#261;cach z&#322;otych przez kurs wymiany.</font></span> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SprawozdanieMSSF_31.03.2023_srodroczne_skonsolidowane GK NTT.pdfRaport kwartalny QSr_1 2023 (za I kwartał 2023 r.) 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-05-30Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek 
 2023-05-30Jacek KozubowskiWiceprezes ZarzaduJacek Kozubowski 
 2023-05-30Witold MarkiewiczWiceprezes ZarzaduWitold Markiewicz 
 2023-05-30Marcin OlszewskiWiceprezes ZarzaduMarcin Olszewski 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty