Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

IPW Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2023 r., pomiędzy Spółką, jako pożyczkobiorcą, oraz Panem Marcinem Zaleńskim, Prezesem Zarządu Emitenta, jako pożyczkodawcą, została obustronnie podpisana umowa pożyczki na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) (dalej: Pożyczka). Kwota Pożyczki zostanie wypłacona w transzach, których ilość uzależniona będzie od potrzeb finansowych Spółki.
Pożyczka została udzielona na okres 2 lat od dnia wypłaty pierwszej z transz. Oprocentowanie Pożyczki wynosi WIBOR 1R powiększone o 2,00% w skali roku. Cała kwota Pożyczki, podobnie jak odsetki, płatne będą jednorazowo, najpóźniej w ostatnim dniu okresu Pożyczki. Emitentowi przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości bądź części kwoty Pożyczki bez dodatkowych opłat. Zgoda na zawarcie umowy Pożyczki z Prezesem Zarządu Emitenta została udzielona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie Uchwały nr 18 z dnia 29 czerwca 2023 r. Cała kwota Pożyczki zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału obrotowego i bieżącą działalność Spółki.

Inne komunikaty