Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
5.07.2023, 12:04

STX Rejestracja przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach zmian w Statucie Emitenta

Działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) niniejszym informuje, iż powziął informację o rejestracji w dniu 4 lipca 2023 roku przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Emitenta dokonanych uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 kwietnia 2023 roku.
Zarejestrowane zmiany w Statucie zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu. Tekst jednolity Statutu Spółki uwzgledniający zmiany, o których mowa w Załączniku nr 1, ustalony uchwałą nr 03/05/2023 Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. z dnia 11 maja 2023 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-11-14
STX Podjęcie przez Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwały o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023
2,72
0,00
2023-11-08
STX Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwał o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023
2,57
+3,11
2023-11-07
STX QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,57
0,00
2023-10-23
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2023 r. (kończący się 30 września 2023 r.) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2023 r.
2,49
+0,80
2023-09-29
STX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2,46
0,00
2023-09-11
STX Skorygowane wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku)
2,53
+0,79
2023-08-29
STX Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
2,60
-0,38
2023-07-26
STX Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
2,75
-0,36
2023-07-17
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2023 roku
2,77
0,00
2023-07-05
STX Rejestracja przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach zmian w Statucie Emitenta
2,68
+1,12