Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

INK Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, iż w dniu 21.07.2023 roku otrzymał od:
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty - z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa (dalej „Fundusze”) zawiadomienie o następującej treści: "Uwzględniając art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „Ustawą", informujemy, iż w dniu 19 lipca 2023 r. przeprowadzono transakcje kupna akcji INSTAL KRAKÓW S.A. („Spółka”), co wpływa na zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed dniem przeprowadzenia tych transakcji Fundusze posiadały 1.165.575 akcji Spółki, co stanowiło 16,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 1.165.575 głosów z tych akcji, co stanowiło 9,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po przeprowadzeniu transakcji Fundusze posiadały 1.168.096 akcji Spółki, co stanowiło 16,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 1.168.096 głosów z tych akcji, co stanowiło 10,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy. W zakresie Funduszy, liczba głosów z akcji, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz pkt 8 Ustawy: brak. W zakresie Funduszy, łączna suma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, wynoszą odpowiednio: 1.168.096 oraz 10,01%."

Inne komunikaty