Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BOWIM: strona spółki
22.08.2023, 11:02

BOW Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2023 roku

Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, o wstępnych, szacunkowych przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Spółki za pierwsze półrocze 2023 roku.
Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Emitenta za pierwsze półrocze 2023 r. wyniosły 1.048.079 tys. zł, co stanowi spadek o 328.052 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Jednostkowy zysk operacyjny Emitenta za pierwsze półrocze 2023 r. wyniósł 19.254 tys. zł, co stanowi spadek o 129.682 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Jednostkowy wynik finansowy netto Emitenta za pierwsze półrocze 2023 r. wyniósł 5.583 tys. zł, co stanowi spadek o 87.456 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Spadek przychodów ze sprzedaży i wyników jest następstwem trwającej nieprzerwanie od maja 2022 r. korekty cenowej wykazującej blisko 30% spadek cen sprzedawanych wyrobów. Pierwotnie powodami zmian trendów cenowych były niestabilna sytuacja rynkowa wywoływana czynnikami globalnymi takimi jak wojna w Ukrainie, wysokie koszty energii oraz presja inflacyjna wraz z relatywnie jak na polskie warunki wysokimi stopami procentowymi, co w efekcie doprowadziło do okresowego zmniejszeniem popytu na stal. Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego Grupy Bowim, na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie dysponuje wstępnymi wynikami skonsolidowanymi za pierwsze półrocze 2023 r. Zarząd Spółki informuje również, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2023 r. będzie podlegało przeglądowi biegłego rewidenta. Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2023 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 04.01.2023 r. Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany przychodów i wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty