Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IMAGEPWR: strona spółki
25.08.2023, 14:16

IPW Zawarcie umowy na portowanie gier pt. Offroad Mechanic Simulator oraz Creature Lab na platformy Xbox Series X oraz PlayStation 5

Zarząd Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), informuje o podpisaniu z ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Wykonawca) umowy na wykonanie portów dla gier komputerowych Spółki (dalej: Umowa). W wyniku realizacji przedmiotowej Umowy powstaną wersje konsolowe gier pt. Offroad Mechanic Simulator oraz Creature Lab na platformy Xbox Series X oraz PlayStation 5 (dalej: Dzieła).
Z tytułu realizacji niniejszej Umowy, po przekroczeniu przychodów netto ze sprzedaży Dzieł równego wynagrodzeniu ryczałtowemu Wykonawcy, Emitentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 70% wartości przychodów netto ze sprzedaży Dzieł. Pozostała część, tj. 30%, przychodów netto ze sprzedaży Dzieł będzie przysługiwała Wykonawcy. Przychodem netto, w rozumieniu Umowy, są wszystkie wpływy finansowe z tytułu z dystrybucji i sprzedaży Dzieł pomniejszone o koszty, takie jak podatki, opłaty licencyjne, opłaty i prowizje pobierane przez platformy dystrybucyjne oraz koszty dostosowania Dzieł do wymogów dystrybucyjnych. Umowa została zawarta na okres jednego roku. Strony Umowy potwierdziły, iż Emitent będzie posiadał całość majątkowych praw do Dzieła, natomiast, w celu realizacji Umowy, Spółka udzieli Wykonawcy licencji na zasadach określonych w Umowie. Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla umów niniejszego typu. Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty