Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BOWIM: strona spółki
29.08.2023, 14:27

BOW Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2023 r.

Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, o wstępnych, szacunkowych przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2023 r.
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2023 r. wyniosły 1.087.229 tys. zł, co stanowi spadek o 344.539 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2023 r. wyniósł 19.756 tys. zł, co stanowi spadek o 139.063 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2023 r. wyniósł 5.000 tys. zł, co stanowi spadek o 95.814 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Spadek przychodów ze sprzedaży i osiągniętych wyników, są następstwem bardzo dobrych rezultatów osiągniętych w poprzednim okresie oraz trwającej nieprzerwanie od maja 2022 r. korekty cenowej wykazującej blisko 30% spadek cen sprzedawanych wyrobów. Pierwotnie powodami zmian trendów cenowych były niestabilna sytuacja rynkowa wywoływana czynnikami globalnymi takimi jak wojna w Ukrainie, wysokie koszty energii oraz presja inflacyjna wraz z relatywnie jak na polskie warunki wysokimi stopami procentowymi, co w efekcie doprowadziło do okresowego zmniejszeniem popytu na stal. Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2023 r. będzie podlegało przeglądowi biegłego rewidenta. Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2023 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 04.01.2023 r. Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany przychodów i wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta we wskazanym wyżej okresie. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty