Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

INK PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-15    
 
 
  INSTAL KRAKÓW SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  INSTALKRK Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  30-732 Kraków  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Konstantego Brandla 1  
  (ulica) (numer)  
  (012) 652 21 01 012 653 21 97  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@instalkrakow.pl www.instalkrakow.pl  
  (e-mail)  (www)  
  679-008-54-87 350564042  
  (NIP)  (REGON)  
 PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów183 875165 38239 86035 622 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 4834 5801 839986 
 Zysk (strata) brutto9 3495 1862 0271 117 
 Zysk (strata) netto za okres obrotowy7 2293 7781 567814 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 025-26 010-1 089-5 602 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej10 8993 7792 363814 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej614-544133-117 
 Środki pieniężne netto, razem5 897-22 7751 278-4 905 
 Zysk na jedną akcje zwykłą0,940,490,200,11 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,940,490,200,11 
 Suma aktywów (*)495 947464 681111 44199 081 
 Zobowiązania długoterminowe (*)30 01730 2396 7456 448 
 Zobowiązania krótkoterminowe (*)147 244111 51833 08623 778 
 Kapitał własny ogółem (*)318 687322 92471 61068 855 
 Kapitał podstawowy (*)7 2867 2861 6371 553 
 Liczba akcji (w szt.) (*)7 285 5007 285 5007 285 5007 285 500 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*)43,7444,329,839,45 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*)43,7444,329,839,45 
 
 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów122 53388 06926 56318 969 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 6482 4451 224527 
 Zysk (strata) brutto7 6235 9961 6531 291 
 Zysk (strata) netto za okres obrotowy6 0625 1171 3141 102 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 538-22 318-334-4 807 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej12 0678 5072 6161 832 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-2917775-632167 
 Środki pieniężne netto, razem7 020-13 0371 522-2 808 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,830,700,180,15 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,830,700,180,15 
 Suma aktywów (*)408 452378 54491 78180 715 
 Zobowiązania długoterminowe (*)18 33919 0804 1214 068 
 Zobowiązania krótkoterminowe (*)109 58573 76724 62415 729 
 Kapitał własny ogółem (*)280 528285 69863 03660 918 
 Kapitał podstawowy (*)7 2867 2861 6371 553 
 Liczba akcji (w szt.) (*)7 285 5007 285 4997 2867 285 499 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*)38,5139,198,658,36 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*)38,5139,198,658,36 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <font face="Courier New">(*) dane bilansowe oraz dane bilansowe przeliczone na euro prezentowane s&#261; na dzie&#324; 30.06.2023 roku oraz na dzie&#324; 31.12.2022 roku</font> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 SA-PS 2023 Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe-sig-sig-sig-sig.pdfPółroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 SA-PS 2023 Informacje dodatkowe do skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego-sig-sig-sig-sig.pdfInformacje dodatkowe do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 SA-PS 2023 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 
 SA-PS 2023 Raport Biegłego Rewidenta.pdfRaport Biegłego Rewidenta do półrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
 SA-PS 2023 Oświadczenie Zarządu-sig-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu skonsolidowany 
 SA-P 2023 Półroczne sprawozdanie finansowe-sig-sig-sig-sig.pdfPółroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 
 SA-P 2023 Informacje dodatkowe do skróconego sprawozdania finansowego-sig-sig-sig-sig.pdfInformacje dodatkowe do skróconego sprawozdania finansowego 
 SA-P 2023 Sprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A.-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A. 
 SA-P 2023 Raport Biegłego Rewidenta.pdfRaport Biegłego Rewidenta do półrocznego jednostkowego sprawozdania 
 SA-P 2023 Oświadczenie Zarządu-sig-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu jednostkowy 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-14Piotr JuszczykPrezes Zarządu  
 2023-09-14Małgorzata KoziołCzłonek Zarządu  
 2023-09-14Rafał RajtarCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty