Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-29    
 
 
  NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  NTT SYSTEM S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Trakt Brzeski 89  
  (ulica) (numer)  
  +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99  
  (telefon)  (fax)  
  inwestor@ntt.pl www.ntt.pl  
  (e-mail)  (www)  
  113-25-184-15 015854360  
  (NIP)  (REGON)  
 Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022 
 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów679 503595 038147 302128 166 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 58415 6712 7283 375 
 Zysk (strata) brutto15 12811 1833 2792 409 
 Zysk (strata) netto12 2059 1142 6461 963 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 358-20 085-945-4 326 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-140-235-30-51 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej89916 2561953 501 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-3 599-4 064-780-875 
 Liczba akcji13 547 76813 547 76813 547 76813 547 768 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0.900.670.200.14 
 
  30.06.202331.12.202230.06.202331.12.2022 
 Aktywa razem421 520379 47494 71780 913 
 Zobowiązania długoterminowe2752756259 
 Zobowiązania krótkoterminowe236 431205 64253 12743 848 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej184 814173 55741 52837 007 
 Kapitał podstawowy83 10083 10018 67317 719 
 Liczba akcji (w szt.)13 547 76813 547 76813 547 76813 547 768 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13.6412.813.072.73 
 
 
 dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego:     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów678 271594 752147 035128 105 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 87715 5902 5753 358 
 Zysk (strata) brutto14 42211 1033 1262 391 
 Zysk (strata) netto11 5159 0452 4961 948 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 572-19 938-558-4 294 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-140-235-30-51 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej90316 2561963 501 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-1 809-3 917-392-844 
 Liczba akcji13 547 76813 547 76813 547 76813 547 768 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0.850.670.180.14 
 
  30.06.202331.12.202230.06.202331.12.2022 
 Aktywa razem418 566377 64094 05380 522 
 Zobowiązania długoterminowe2752756259 
 Zobowiązania krótkoterminowe235 749205 38952 97443 794 
 Kapitał własny182 542171 97641 01836 669 
 Kapitał podstawowy83 10083 10018 67317 719 
 Liczba akcji (w szt.)13 547 76813 547 76813 547 76813 547 768 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13.4712.693.032.71 
 
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"> <span><font size="12.0pt" face="Times New Roman,serif">Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w kolumnach: drugiej i czwartej uwzgl&#281;dniaj&#261; dane na dzie&#324; 31.12.2022 r.</font></span> </p> <span style="line-height: 107%"><font size="12.0pt" face="Times New Roman,serif">Ponadto, w kolumnach: trzeciej i czwartej zaprezentowano dane finansowe odpowiednio na 30.06.2023 oraz na 30.06.2022/31.12.2022 przeliczone na walut&#281; EUR.</font></span> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_NTT System S.A 30.06.2023.BES.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 
 Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_GK NTT System 30.06.2023.BES.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 SkroconeSrodroczneSkonsolidowaneSprawozdanieMSSF 30 06 2023_GK_NTT.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 - PSr2023 
 sprawozdanie_zarzadu_30_06_2023_GK_NTT_System.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2023 
 oswiadczenie zarzadu 30_06_2023.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności spr. finansowych i w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-29Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek 
 2023-09-29Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski 
 2023-09-29Witold MarkiewiczWiceprezes ZarzaduWitold Markiewicz 
 2023-09-29Marcin OlszewskiWiceprezes ZarzaduMarcin Olszewski 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty