Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LUBAWA: strona spółki
4.10.2023, 17:10

LBW Informacja o otrzymaniu noty obciążeniowej

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim [Emitent, Spółka], w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. odnośnie podpisania umowy przez konsorcjum w składzie "Janusz Kania Agregaty PEX-POOL PLUS" [Lider konsorcjum] oraz LUBAWA S.A. [Partner konsorcjum] ze Skarbem Państwa - Inspektoratem Uzbrojenia [Zamawiający, obecnie Agencja Uzbrojenia] w ramach postępowania nr: IU/43/X-114/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2018 [Umowa], dotyczącej kontenerowych zestawów do odkażania ludzi kr. APIS-2, informuje o otrzymaniu, w dniu dzisiejszym, od Zamawiającego noty obciążeniowej obciążającej solidarnie konsorcjantów karą umowną w wysokości 3,14 mln zł w związku z nieterminową realizacją Umowy. Kara umowna została naliczona w maksymalnej wysokości 10% ceny brutto wyrobów, których dotyczy nieterminowa realizacja.
Emitent ocenia, że opóźnienie w wykonaniu Umowy nie wynika z przyczyn leżących po stronie konsorcjantów oraz stoi na stanowisku, że brak jest podstaw do naliczenia kary umownej na obecnym etapie realizacji umowy, a co za tym idzie kwestionuje naliczoną karę w całości. Umowa jest w dalszym ciągu realizowana i Konsorcjum zmierza do dostarczenia przedmiotu umowy w możliwie najszybszym terminie. Jednocześnie Emitent informuje, że Konsorcjum jest w ciągłym dialogu z Zamawiającym i podejmuje wszelkie dostępne środki w celu dojścia do polubownego porozumienia z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie.

Inne komunikaty