Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LUBAWA: strona spółki
10.10.2023, 20:19

LBW Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd LUBAWA S.A. [Emitent, Spółka] z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu dzisiejszym, powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 10 października 2023 r. przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta.
Zmiana została wprowadzona na mocy Uchwały nr 22/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna i obejmuje dodanie do § 12 ust. 6 w brzmieniu: „Zarząd zobowiązany jest udzielać Radzie Nadzorczej informacji dotyczących Spółki i posiadanych informacji ze spółek zależnych na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380 1 w § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa i regulacji, którym Spółka podlega. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Formę udzielenia informacji określa Rada Nadzorcza lub odpowiednio jej członek wnioskujący o jej udzielenie.” Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą nr 9 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Załączniki

Inne komunikaty