Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MDG Informacja o otrzymaniu przez Medicalgorithmics S.A. wypowiedzenia Umowy z React

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”; „Emitent”) informuje o otrzymaniu przez Spółkę w dniu 21 października 2023 r. pisma informującego o wypowiedzeniu Spółce umów dotyczących współpracy z podmiotami z Grupy React z dniem 31 grudnia 2023 r.
Wypowiedzenie dotyczy następujących umów: (i) Umowy o świadczenie usług dodatkowych, która weszła w życie w dniu 24 czerwca 2022 r. zawartej pomiędzy Cinco Reals, LLC (n/k/a React Health Holdings, LLC) ("React") a Spółką; (ii) Umowy Wsparcia obowiązującej od dnia 28 lipca 2022 r. pomiędzy React, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC ("MediLynx") i Spółką, zmienioną aneksem do Umowy Wsparcia i Licencji z dnia 2 lutego 2023 r. oraz powiązanej Umowy o Wsparciu Biznesowym; (iii) Umowy Licencyjnej Własności Intelektualnej obowiązującej od dnia 28 lipca 2022 r., zawartej pomiędzy React, Medi-Lynx i Spółką, zmienioną aneksem; (iv) Umowy Wsparcia obowiązującej od dnia 2 lutego 2023 r., zawartej pomiędzy Medicomp, Inc. ("Medicomp"), React oraz Spółką i powiązanej Umowy o Wsparciu Biznesowym; (v) Umowy Licencyjnej Własności Intelektualnej obowiązującej od dnia 2 lutego 2023 r. pomiędzy React, Medicomp oraz Spółką (dalej łącznie jako „Umowy z React”). Rozwiązanie Umów z React zgodnie z wypowiedzeniem ma nastąpić ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2023 r. Do końca Q2 2023 Grupa React była jedynym klientem Spółki w USA generującym przychody na tym rynku, struktura terytorialna przychodów z wyszczególnieniem przychodów z USA została opublikowana w skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2023 r., dodatkowo przychody te maleją sukcesywnie pozostając powyżej poziomów minimalnych określonych w Umowach z React (por. Raport bieżący nr 52/2022 z 28 lipca 2022 r.). Dodatkowo Spółka prowadzi rozmowy w sprawie ewentualnej kontynuacji współpracy z React od 2024 r. Zarząd ocenia powyższe zdarzenie w kontekście przyjętej i realizowanej przez Spółkę strategii rozwoju na lata 2023 – 2026 oraz informuje, że przyjęta przez Emitenta strategia i realizowany plan działania uwzględniał i przygotowywał Spółkę na powyższe ryzyko wypowiedzenia Umów z React na rynku amerykańskim związane z wypowiedzeniem wyłączności na korzystanie z technologii Spółki i zmianą strategii na tym rynku. W konsekwencji, Zarząd ocenia, że Emitent jest przygotowany na zakończenie współpracy z React. Od drugiego kwartału br. Spółka pozyskuje nowych partnerów (o czym informowała w szeregu informacji prasowych oraz raportów bieżących) w modelu bez wyłączności terytorialnej oferując alternatywnie korzystanie z oprogramowania oraz algorytmów AI Spółki do integracji z infrastrukturą kontrahenta lub kompletnego rozwiązania, czyli systemu PocketECG obejmującego urządzenie PocketECG oraz oprogramowanie PC Client do analizy danych EKG oferującego jedną z najwyższych dostępnych na rynku skuteczność diagnostyczną. W efekcie Spółka podpisała już dwie umowy z nowymi klientami o statusie IDTF w USA na wykorzystanie oprogramowania oraz algorytmów AI po integracji oraz umowę z kolejnym klientem, IDTF w organizacji na dostarczenie kompletnego systemu PocketECG składającego się z urządzeń oraz oprogramowania do analizy EKG, klient zamówił już 200 urządzeń (por. RB 28/2023 z 5 października 2023 r). Dodatkowo, w ramach realizacji nowej strategii Spółka zawarła dwa istotne porozumienia ze znaczącymi partnerami. Zgodnie z opublikowanym przez Emitenta raportem bieżącym nr 30/2023 z dnia 10 października br. Spółka zawarła umowę z notowaną na NASDAQ spółką technologiczną, która jest jednym z 3 największych podmiotów w branży nieinwazyjnej diagnostyki monitoringu kardiologicznego na rynku amerykańskim. Umowa przewiduje integrację i ocenę technologii Spółki w celu oceny możliwości zawarcia umowy partnerskiej, a pod warunkiem pozytywnej oceny integracji Spółka zapewni certyfikację wykonanej integracji z urządzeniem partnera. Ponadto, 20 października br. Spółka zawarła porozumienie z publicznie notowanym globalnym dostawcą jednych z najlepiej ocenianych urządzeń do diagnostyki arytmii zakładające integrację oprogramowania Spółki z urządzeniami partnera w celu przeprowadzenia testów pilotażowych dla oceny efektywności i korzyści z zastosowania oprogramowania Spółki pod kątem potencjalnej długoterminowej współpracy stron w celu wspólnej komercjalizacji rozwiązań chmurowych do diagnostyki arytmii, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 31/2023 z dnia 20 października 2023 r. Zarząd ocenia, że każda z powyższych umów w przypadku doprowadzenia do zawarcia długoterminowej umowy o współpracy może być istotnie korzystniejsza, w tym dająca z czasem wyższe przychody niż Umowa z React.

Inne komunikaty