Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ADIUVO: strona spółki
21.10.2023, 23:02

ADV Korekta sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Działając zgodnie z § 15 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w skutek błędu systemu księgowego Spółka przedstawiła w niewłaściwy sposób pozycję pożyczek otrzymanych w podziale na pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe.
W bilansie skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., w pozycji „zobowiązania długoterminowe - oprocentowane pożyczki i kredyty” wskazano kwotę w tys. zł: 19 443, podczas gdy powinno być: 7 199 tys. zł. W bilansie skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., w pozycji „zobowiązania krótkoterminowe - oprocentowane pożyczki i kredyty” wskazano kwotę w tys. zł: 17 001, podczas gdy powinno być: 29 235 tys. zł. Omawiane powyżej zmiany nie dotyczą jednostkowego sprawozdania finansowego Adiuvo Investments S.A. sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., gdzie powyżej wskazane ujawnienia zaprezentowane zostały w sposób prawidłowy. Dodatkowo Emitent informuje, że w skutek pomyłki pisarskiej: −jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w nocie 22.1 Inne zobowiązania warunkowe zawiera ujawnienia w zakresie zabezpieczeń w formie weksla in blanco, które nie stanowią zobowiązań warunkowych Emitenta i w związku z tym nie powinny zostać w tej nocie ujawnione. −jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w nocie 22.1 Inne zobowiązania warunkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w nocie 25.1 Inne zobowiązania warunkowe zawierają ujawnienia w zakresie programów przyznawania opcji na akcje, które nie stanowią zobowiązań warunkowych Emitenta i w związku z tym nie powinny zostać w tych notach ujawnione. Pozostałe dane opublikowane w ramach jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. pozostają bez zmian. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje ww. elementy sprawozdania finansowego Emitenta ze wskazaniem skorygowanych danych przed i po zmianach.

Załączniki

Inne komunikaty