Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRIGGO: strona spółki
24.10.2023, 20:21

TGG Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach

Zarząd Triggo SA z siedzibą w Łomiankach ("Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5, ust. 3 i ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – Wojciecha Apel, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu Anny Apel, jako stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1) tej Ustawy, w sprawie zmiany udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.
Poniżej treść zawiadomienia: „Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), ust. 3 i ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) niniejszym zawiadamiam – działając w imieniu własnym oraz w imieniu Anny Apel, jako stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1) Ustawy – zawiadamiam o obniżeniu przez Wojciecha Apel, udziału poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”). 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego przez Wojciecha Apel udziału została spowodowana sprzedażą na podstawie umowy cywilnoprawnej z dn. 13 października 2023 r. 100.000 akcji Spółki, które zostały wyksięgowane z rachunku maklerskiego Wojciecha Apel w dn. 18 października 2023 r., o czym dowiedział się 23 października 2023 r. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed transakcją, o której mowa w pkt 1. powyżej, Anna Apel i Wojciech Apel posiadali łącznie 1.463.640 akcji Spółki stanowiących 27,88% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 1.463.640 głosów, co stanowiło 27,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym: - Anna Apel posiadała 892.860 akcji Spółki stanowiących 17,01% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 892.860 głosów, co stanowiło 17,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, - Wojciech Apel posiadał 570.780 akcji Spółki stanowiących 10,87% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 570.780 głosów, co stanowiło 10,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po transakcji, o której mowa w pkt 1. powyżej, Anna Apel i Wojciech Apel posiadali łącznie 1.363.640 akcji Spółki stanowiących 25,97% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 1.363.640 głosów, co stanowiło 25,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym: - Anna Apel posiadała 892.860 akcji Spółki stanowiących 17,01% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 892.860 głosów, co stanowiło 17,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, - Wojciech Apel posiadał 470.780 akcji Spółki stanowiących 8,97% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 470.780 głosów, co stanowiło 8,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Anna Apel i Wojciech Apel posiadali łącznie 1.363.640 głosów, co stanowiło 25,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym: - Anna Apel posiadała 892.860 głosów, co stanowiło 17,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, - Wojciech Apel posiadał 470.780 głosów, co stanowiło 8,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Inne komunikaty