Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BOWIM: strona spółki
27.10.2023, 12:12

BOW Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za III kwartały 2023 r.

Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, o wstępnych, szacunkowych przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Spółki za III kwartały 2023 r.
Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Emitenta za III kwartały 2023 r. wyniosły 1.523.037 tys. zł, co stanowi spadek o 599.178 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednostkowy zysk operacyjny Emitenta za III kwartały 2023 r. wyniósł 26.826 tys. zł, co stanowi spadek o 128.003 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednostkowy wynik finansowy netto Emitenta za III kwartały 2023 r. wyniósł 7.639 tys. zł, co stanowi spadek o 95.565 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek przychodów ze sprzedaży i osiągniętych wyników, są następstwem odwrócenia koniunktury rynkowej i trwającej nieprzerwanie od maja 2022 r. korekty cenowej wykazującej około 40% spadek cen sprzedawanych wyrobów w stosunku do bardzo dobrych rezultatów osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Pierwotnymi powodami zmian trendów cenowych były niestabilna sytuacja rynkowa wywoływana czynnikami globalnymi takimi jak wojna w Ukrainie, wysokie koszty energii oraz presja inflacyjna wraz z relatywnie jak na polskie warunki wysokimi stopami procentowymi, co w efekcie doprowadziło do osłabienia i zmniejszenia popytu na stal. Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego Grupy Bowim, na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie dysponuje wstępnymi wynikami skonsolidowanymi za III kwartały 2023 r. Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2023 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 04.01.2023 r. Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany przychodów i wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty